Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Kommunale helse- om omsorgstjenester

Tjenestetilbudet av de kommunale helse- og omsorgstjenester2 omfatter 370 154 unike brukere i 2020. Dette var en økning på om lag 3 prosent fra 2017. Figur 1 viser antall brukere i løpet av året for de ulike tjenestegruppene fra 2017 til 2020.

Bruk av tjenester. 2017-2020. Antall brukere etter tjenestegruppe.
Figur 1: Bruk av tjenester. 2017-2020. Antall brukere etter tjenestegruppe.
Kilde: KPR, https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/helse-omsorgstjenester-i-KPR

Det er noe nedgang for antall som oppholder seg på institusjon med 3,7 prosent og 2,9 for boliger kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål i perioden 2017 til 2020. For tjenester til hjemmeboende er det en øking i antall brukere i løpet av året på 2,8 prosent. Det er en nedgang for alle tjenester i 2019, noe som kan skyldes endringer i kommunesammenslåing og endringer i rapporteringskrav.

 

Fotnoter

2 Her omtales kun helse- og omsorgstjenester fra IPLOS i KPR og ikke øvrige helse- og omsorgstjenester som fastlege, legevakt, helsestasjoner mv.

Siste faglige endring: 13. september 2023