Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammendrag

Årsrapporten for Omsorg 2020 beskriver en lang rekke tiltak som sammen skal medvirke til en endring i helsesektoren. Det framgår av rapporten at tiltakene er gjennomført etter planen, til tross for noen forsinkelser grunnet pandemien i 2020. Formålet med Omsorg 2020 har vært å «bidra med langsiktighet i vårt felles arbeid med å styrke kapasitet, kompetanse og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, og fungere som et viktig grunnlagsmateriale for kommunene i planlegging, utvikling og drift av helse- og omsorgssektoren». Tiltakene skal bidra til å «oppfordre kommunene til å sette fornyelse og forbedring av omsorgssektoren på dagsorden». Dette er siste årsrapport for handlingsplanen Omsorg 2020.

Covid-19-pandemien rammet hele Norge i 2020 og har medført store utfordringer for den kommunale helse- og omsorgssektoren. Krisen endrer utfordringsbildet så vel som premissene for mye av arbeidet, og har synliggjort betydningen av blant annet kompetanse og smittevernberedskap. Erfaringene fra pandemien har vist at tjenestene har stor evne til omstilling og fleksibilitet.

Kommunene har vært sterkt belastet med arbeid grunnet covid-19-pandemien, noe som nødvendigvis førte til at en del prosjekt ble utsatt eller forsinket. Til tross for pandemien viser rapporteringer og tilbakemeldinger likevel stor aktivitet gjennom 2020. Vi ser at pandemien førte til endringer og tilpasninger som gjorde det mulig å gjennomføre tiltak og også bidra til nye løsninger. Eksempler er økt digitalisering i undervisning og økt bruk av velferdsteknologi som har gitt økt digital kompetanse blant ansatte og brukere. Som del av velferdsteknologiprogrammet ble personer smittet med covid-19 inkludert i uttesting av digital hjemmeoppfølging med positive resultat. Dette er viktige erfaringer for videre endrings- og utviklingsarbeid.

Ut fra foreløpige erfaringer har vi sett på konsekvenser av pandemien for tjenestene, for brukere- og pårørende og for ansatte. Hovedpunkter fra analysen er følgende forhold som Helsedirektoratet mener bør følges opp videre:

  • Sikre god kommunikasjon og forståelse av regelverk for smittevern helt ut til alle kommuner og institusjoner
  • God opplæring i smittevern til alle ansatte
  • God opplæring i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt til alle ansatte
  • Betydningen av godt smittevern ved ombygning og nybygg av boliger og sykehjem
  • Kommunale beredskapsplaner må inneholde muligheten for samarbeid mellom tjenester og mellom kommuner
  • Øke andelen heltidsansatte
  • Ivaretakelse av pårørende ved endring, utsettelse eller bortfall av tjeneste- eller aktivitetstilbud
  • Videreutvikling av kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
  • Bruk av nettbaserte plattformer for kompetanseheving og erfaringsutveksling
  • Prioritering av helsepersonell som har kontakt med sårbare pasienter og brukere for vaksinasjon

Utfordringer er blitt synliggjort og dels forverret som følge av pandemien. Epidemien har aktualisert prioriteringer, synliggjort utfordringer og spisset behovet for bærekraftige helse- og omsorgstjenester om mulig enda mer. En styrket innsats i omsorgssektoren er helt nødvendig for i sikre befolkningen nødvendige tjenester med tilstrekkelig kvalitet fremover. Helsedirektoratet vil videreføre arbeidet fra Omsorg 2020 innenfor andre satsinger som velferdsteknologiprogrammet, forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, Kompetanseløft 2025, Pårørendestrategien, oppfølgingen av stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg og reformen Leve hele livet.

Siste faglige endring: 13. september 2023