Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innledning

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. Den omfatter prioriterte områder i regjeringsplattformen, med viktige tiltak for å styrke kvalitet og kompetanse i omsorgstjenesten, samtidig som den følger opp Stortingets behandling av Meld. St. 29 (2012 – 2013). For å sikre bedre kvalitet i tjenestene løftet regjeringen fram nye og forsterkede tiltak i Omsorg 2020 i Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.

Årsrapporten for Omsorg 2020 gir en oversikt over de tiltak som Helsedirektoratet og Husbanken har ansvar for. I tillegg er det lagt inn overordnet rapportering på noen andre områder som bør ses i sammenheng med arbeidet for en faglig sterkere tjeneste, som blant annet opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering og reformen Leve hele livet.

Beskrivelse av tiltakene er inndelt etter de fem hovedsatsingsområdene i planen:

  • Sammen med bruker, pasient og pårørende
  • En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste
  • Den nye hjemmetjenesten
  • Moderne lokaler og boformer
  • Fornyelse og innovasjon

Årsrapporten er et svar på oppdrag i tildelingsbrevet: «Innen 1. mai påfølgende år skal Helsedirektoratet utarbeide årsrapport for Omsorg 2020 i samarbeid med Husbanken, som oppsummerer og analyserer effekter og resultater av planen sett i sammenheng med statistikk og forskning om utviklingen i sektoren».

Kapittel 7 i rapporten er svar på oppdraget i tildelingsbrevet om å rapportere på styringsparameterne. Analysene fra fjorårets rapport gjelder også for årets rapport. Koronapandemien som rammet hele samfunnet i 2020 har også preget omsorgssektoren sterkt. Vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i de erfaringer og analyser som er gjort hittil. Hensikten er å bidra til å sette søkelyset på de utfordringer som er fremkommet og på bakgrunn av de foreløpige erfaringer peke på hva dette kan bety for videre arbeid for å styrke omsorgssektoren.

I rapporten trekker vi frem noen enkelte figurer fra kommunalt pasient- og brukerregister fra perioden 2017 til 2020. Endringer i datagrunnlaget grunnet ny innrapportering til KPR gjør at tallene fra tidligere år ikke er direkte sammenlignbare med tallene i KPR. En mer omfattende presentasjon av statistikken oversendes i årsrapport fra KPR, IPLOS-registeret og nøkkeltall er tilgjengelig på helsedir.no/kpr.

Siste faglige endring: 13. september 2023