Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Demografiske endringer

I perioden 2015 til 2020 ser vi tydelig at det skjer en aldring i befolkningen.

Tabell 1. Befolkning 2015 og 2020 og endring i prosent. Etter aldersgrupper.
Alder  2015 2020 Endring i prosent
0-17 år 1 125 604 1 118 608 -0,6
18-49 år 2 266 084 2 296 103 1,3
50-66 år 1 051 373 1 125 449 7,0
67-79 år 502 304 596 710 18,8
80-89 år 176 933 185 480 4,8
90 år og eldre 43 504 45 230 4,0

Kilde: SSB (2020) Statistikkbanken, variabel 10211: Alders- og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1846 – 2021.

Det er en svak nedgang for unge opp til 17 år og en liten økning på 1,3 prosent for aldergruppen 18-49 år. Befolkningen 67 til 79 år har økt med nær 19 prosent i perioden.

Befolkningsframskriving etter SSBs hovedalternativ3 viser en betydelig aldring i befolkningen frem mot 2040.

Tabell 2: Befolkning 2020 og framskriving til 2040 og endring i prosent etter aldersgrupper.
Alder 2020 2040 Endring i prosent
0-17 år 1 118 608 1 071 854 -4
18-49 år 2 296 103 2 252 102 -2
50-66 år 1 125 449 1 205 854 7
67-79 år 596 710 819 398 37
80-89 år 185 480 384 167 107
90 år og eldre 45 230 108 241 139

Kilde: SSB (2020) Statistikkbanken, variabel 10211: Alders- og kjønnsfordeling i hele befolkningen 1846 – 2021 og variabel 12882: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) 2020 - 2050

Ifølge framskrivingen vil det bli en liten nedgang i de yngste aldersgruppene, med 4 prosent færre i alderen under 18 år. Befolkningsøkningen fra 2020 til 2040 blir spesielt sterk blant de som er 80 til 89 år med en økning på 107 prosent. I 2020 utgjør aldersgruppen 80 år og eldre 4,3 prosent av befolkningen. I 2040 vil denne aldersgruppen utgjøre 8,0 prosent av befolkningen i Norge. I antall tilsvarer dette en økning fra 230 710 til nærmere 500 000 i 2040. Ifølge SSBs hovedalternativ vil det innen 10 år for første gang bli flere eldre (65+ år) enn barn og unge (0-19 år) i Norge.

Levealderen forventes fortsatt å øke. For kvinner vil forventet levealder øke fra 84,7 i 2019 til 88,1 i 2040. For menn vil levealderen øke fra 81,2 i 2019 år til en forventet levealder på 85,6 år frem mot 20404.

 

Fotnoter

3 SSB/befolkning. Hovedalternativet (MMM) er et mellomalternativ for de tre komponentene fruktbarhet, levealder og innvandring og regnes som et hovedalternativ for SSBs framskrivninger.

4 SSB (2020) "Nasjonale befolkningsframskrivinger" [nettside]. https://www.ssb.no/folkfram.

Siste faglige endring: 13. september 2023