Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Bruk av velferdsteknologi

Gjennom nasjonalt program for velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene er det satset på stimulere kommunene til å tilby velferdsteknologi som et godt integrert tilbudet i sitt tjenestetilbud (se kap.4.2 om Velferdsteknologiprogrammet). Kommunene tilbyr i hovedsak digitale trygghetsalarmer, e-lås, lokaliseringsteknologi (GPS), ulike former for digitalt tilsyn og elektroniske medisindispensere.

I omsorgstjenestene er bruk av trygghetsalarm rapportert til IPLOS-registeret fra 2007 og lokaliseringsteknologi fra 20155. Da flere alternativ for velferdsteknologi ble mer utbredt, ble også digitalt tilsyn og elektronisk medisineringsstøtte tatt med for innrapportering fra 2019. Det er også andre teknologialternativer som benyttes eller prøves ut på dette område, men som ikke rapporteres til KPR. Velferdsteknologi er under utvikling og det er stor variasjon mellom kommuner på dette tjenesteområdet6. Bruken av velferdsteknologi vil ha sammenheng med hvilke alternativ og omfanget av disse som den enkelte kommune tilbyr.

I alt var det 109 385 unike brukere av de ulike velferdsteknologiske alternativene som ble rapportert til KPR i 2020.

Tabell 3 Bruk av velferdsteknologi i omsorgstjenesten. Landsnivå. Antall mottakere 2017-2020 og prosentvis endring fra 2019-20207.
  2017 2018 2019 2020 2019-2020
Lokaliseringsteknologi (GPS) 533 1 337 2 333 3 454 48 %
Trygghetsalarm 95 364 98 804 80 404 104 003 29 %
Digitalt tilsyn 0 0 3 925 5 998 53 %
Elektronisk medisineringsstøtte 0 0 1 816 5 712 215 %
Unike brukere av velferdsteknologi 95718 99612 82542 109 385 33 %

Kilde: KPR, https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/helse-omsorgstjenester-i-KPR.

Det har vært en økning i bruk av alle typer velferdsteknologi i kommunene med 33 prosent flere brukere fra 2017 til 2020. Bruk av trygghetsalarm er det alternativet som er mest utbredt blant tjenestemottakerne med 104 003 registrerte brukere i 2020. Størst økning er det for bruk av elektronisk medisineringsstøtte med 215 prosent flere brukere fra 2019 til 2020.

Tabell 4. Bruk av velferdsteknologi etter alder og type teknologi. Antall og andel av unike brukere etter alder. 2020.
Velferdsteknologi 18-49 år 50-66 år 60-79 år 80-89 år 90 år+
Lokaliseringsteknologi (GPS) 90 304 1050 1412 595
Trygghetsalarm 1 685 6 340 23 376 46 161 26 427
Digitalt tilsyn 222 399 1 253 2 387 1 722
Elektronisk medisineringsstøtte 400 657 1 463 2 097 1 086
Andel av unike brukere n=109 385 2 6 23 44 25

Kilde: KPR, https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/helse-omsorgstjenester-i-KPR.

Bruk av velferdsteknologi er mest utbredt i aldersgruppen 80-89 år. I alt 69 prosent av brukerne er 80 år og eldre i 2020. Bare 2 prosent er 49 år eller yngre. For alle aldersgrupper er det trygghetsalarm som er mest brukt velferdsteknologi. I aldersgruppen under 18 år er det kun rapporter 36 brukere av velferds-teknologi.

Av hensyn til anonymitet er denne aldergruppen ikke med i tallene for hver enkelt tjeneste, men inngår i det samlede antall brukere. Barn og unge anvender nok til en viss grad andre velferdsteknologier enn det som rapporteres i KPR/IPLOS. Nasjonalt velferdsteknologiprogram har hatt en utprøvning på dette området, og er nå over i sprednings-/implementeringsfasen.

Det vil etter hvert bli vurdert å inkludere nye parametere i IPLOS for å få et mer representativt bilde av bruk av velferdsteknologi blant barn og unge.

Tabell 5. Antall brukere og andel brukere med omfattende eller middels til stort bistandsbehov etter tjenestegruppe, 2020.
Velferdsteknologi Antall Prosent
    Omfattende bistandsbehov Middels til stort bistandsbehov
Lokaliseringsteknologi (GPS) 3454 42 28
Trygghetsalarm 104 003 20 40
Digitalt tilsyn 5998 45 29
Elektronisk medisineringsstøtte 5712 25 51
Sum unike brukere 109 385 21 40

Kilde: KPR, https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/helse-omsorgstjenester-i-KPR.

Bistandsbehovet blant brukere av alle typer velferdsteknologi fordeler seg ganske stabilt i perioden 2017 til 2020. Andelen brukere med middels til stort bistandsbehov utgjør rundt 40 prosent, mens rundt 20 prosent brukere av velferdsteknologi har omfattede bistandsbehov.

I 2020 var andelen med omfattende bistandsbehov størst blant brukere av lokaliseringsteknologi med 42 prosent. Blant brukere av elektronisk medisineringsstøtte var det 25 prosent med omfattende bistandsbehov i 2020.

 

Fotnoter

5 Her er kilden KPR, og det er derfor kun tall fra 2017.

6 KPR dashboard helse- og omsorgstjenester (IPLOS) https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/helse-omsorgstjenester-i-KPR

7 Helsedirektoratet (2020) Helse- og omsorgstjenester (IPLOS) i KPR [nettside]. https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/helse-omsorgstjenester-i-KPR.

Sist faglig oppdatert: 13. september 2023