Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammendrag

Nettverk for arbeid mot menneskehandel i helse- og omsorgstjenestene springer ut fra tiltak 16 i Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel fra 2016. Den første nettverksperioden var fra 2018-2020, og deretter i perioden fra 2021-2023, som denne rapporten handler om.  I 2021 ble kapittelet Ofre for menneskehandel i Helsedirektoratets veileder om helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente publisert på bakgrunn av nettverkets innspill. I tillegg har nettverket bidratt inn i Oslo universitetssykehus arbeid med prosedyren Ofre for menneskehandel eller utnyttelse. Prosedyren er allment tilgjengelig. Nettverket har også hatt årlige webinarer og seminaret knyttet til helsetjenester, avvergingsplikt og menneskehandel som en del av voldsfeltet.x

Nettverket ønsker å trekke frem tre hovedanbefalinger for videre arbeid mot menneskehandel i helse- og omsorgstjenestene:

Identifisering av mulige ofre for menneskehandel

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten har behov for kunnskap for å kunne identifisere og dokumentere bekymring for menneskehandel. Det er et stort behov for implementering av relevante veiledere, prosedyrer og lignende, som spenner fra kompetanse, bruk av tolk og samarbeid med andre aktører. Dette er et komplekst fagfelt, der arbeidsgiver og utdanningssektoren må tilrettelegge for god og relevant opplæring av den enkelte.

Taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergingsplikt

Helsepersonells taushetsplikt kan hindre den lovpålagte avvergingsplikten ved mistanke om blant annet grov menneskehandel, i strid med intensjonen. Det er svært viktig med økt bevissthet og kompetanse rundt det lovpålagte samarbeidet tjenestene imellom, samt hva avvergingsplikten er og hva denne betyr i praksis.

Menneskehandel som en del av voldsfeltet

Menneskehandel opptrer sjelden isolert, men er ofte en del andre typer vold, som mishandling i nære relasjoner, tvangsekteskap eller negativ sosial kontroll. Å synliggjøre menneskehandel i øvrig arbeid mot vold, mishandling og lignende er derfor avgjørende.

Hva er menneskehandel?

Menneskehandel innebærer at mennesker gjennom bruk av vold, trusler eller misbruk av sårbar situasjon blir tvunget, utnyttet eller forledet til ulike former for arbeid/tjenester, prostitusjon, andre seksuelle formål, kriminalitet, tigging, krigstjeneste eller organhøsting. Menneskehandel  regnes både som et alvorlig brudd på grunnleggende menneskerettigheter, med store konsekvenser for de som utnyttes, og som en alvorlig form for kriminalitet som også har samfunnsmessige konsekvenser. Alle faser av utnyttelsen er straffbar, inkludert rekruttering, transport, innlosjering, mottak og medvirkning. Avhengig av grovhetsgrad, kan menneskehandel straffes med inntil ti års fengsel. (Kilde: Utnyttelse.no)

Siste faglige endring: 18. april 2024