Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Utvikling av kunnskapsbasert retningslinje ved Oslo universitetssykehus: Ofre for menneskehandel eller utnyttelse - Identifisering og oppfølging

Nettverksmedlem Ingrid Vassli Flateby er rådgiver ved Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus, OUS. Hun spilte tidlig inn behovet og mulighetene for å utvikle en kunnskapsbasert prosedyre knyttet til identifisering av mulige ofre for menneskehandel på OUS. Hun startet med å forhøre seg blant de andre sykehusene i Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus, NONEMI. Ingen av de aktuelle sykehusene hadde eller kjente til en slik prosedyre eller retningslinje, så det ble nedsatt en arbeidsgruppe på OUS som skulle utarbeide en kunnskapsbasert prosedyre til publisering i e-håndboken til OUS. Nettverkets leder, Ida Marie Bregård, ble invitert inn i arbeidsgruppen, ledet av Flateby. Arbeidsgruppen var tverrfaglig sammensatt, av sykepleiere, jordmor og sosionomer. Disse presenterte blant annet akuttmottaket, føde/gyn-mottak og akuttpsykiatrisk avdeling. Andre fagpersoner og avdelinger ble invitert ved behov, blant annet overgrepsmottaket på Oslo legevakt, jurist på OUS og personer som jobber med vold i nære relasjoner.

Flateby og Bregård gjennomførte systematiske litteratursøk og valgte ut relevante vitenskapelige artikler basert på forhåndssatte kriterier. I tillegg ble andre kilder i Helsebibliotekets kunnskapspyramide vurdert. Basert på dette litteratursøket, ble det utarbeidet en kunnskapsbasert retningslinje som ble sendt på høring i nettverket, så vel som internt på OUS og andre faginstanser som bistår ofre for menneskehandel. Flere høringsmottakere kommenterte på hvilke spørsmål som skulle stilles til pasienten og blant annet hvor direkte disse skulle være. I den ferdige retningslinjen har arbeidsgruppen både forsøkt å komme med konkrete forslag til gode kartleggingsspørsmål, men også lagt vekt på at spørsmålene må være åpne og ikke for direkte slik at pasienten blir skremt fra å fortelle om sin situasjon. Prosedyren vektlegger også bruk av kvalifisert tolk, og særlige hensyn som kan være viktige i møte med mulige ofre for vold, utnyttelse og menneskehandel. Prosedyren Ofre for menneskehandel eller utnyttelse - Identifisering og oppfølging, ble godkjent av fagdirektør ved OUS i februar 2024. Prosedyren er vedlagt i rapporten.

Våren 2024 vil arbeidsgruppen bidra til bekjentgjøring av prosedyren, samt kompetanseheving blant helsepersonell som møter mulige ofre for menneskehandel. Det er et særskilt fokus på sosionomene, på grunn av deres kompetanse og nøkkelrolle på sykehuset. Det er også planlagt innlegg på ulike fagdager i relevante klinikker.

Siste faglige endring: 09. april 2024