Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Nettverkets mandat og oppgaver

Nettverket har jobbet ut ifra Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (regjeringen.no), tiltak 16, og har vært en arena for blant annet erfaringsutveksling blant nettverksmedlemmene.

Tiltak 16: Veilede og informere helse- og omsorgspersonell om ofres rett til helse- og omsorgstjenester

Det er behov for veiledning av tjenestene i arbeidet med å identifisere og følge opp ofre for menneskehandel. Veileder om helsetjenestetilbudet til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente (IS-1022) ble oppdatert og digitalisert av Helsedirektoratet høsten 2015 og oppdateres ytterligere i 2016. Her inngår menneskehandel som et tema som helsepersonell bør være oppmerksomme på.

Helsedirektoratet skal utarbeide informasjons- og opplæringstiltak for helse- og omsorgspersonell og andre tjenesteutøvere om helserettigheter til ofre

for menneskehandel. Helsedirektoratet skal også etablere et nasjonalt nettverk for erfaringsutveksling og for å identifisere de beste måter å integrere arbeidet mot menneskehandel i helse- og omsorgstjenestene Det vises til prosjektet «Nordic Health Care Network on Counter-trafficking» i regi av Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) som er delfinansiert av Nordisk Ministerråd. (Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel, tiltak 16.)

Det fremgår fra mandatet for perioden 2021-2023, at nettverket skal løfte problemstillinger, identifisere satsningsområder og «best practice» for:

  • identifisering av mulige ofre, samt implementering av identifisering i helse- og omsorgstjenestene
  • helsemessig oppfølging av mulige eller identifiserte ofre for menneskehandel i helse- og omsorgstjenesten

Videre sier mandatet at arbeidet i nettverket kan være rådgivende for Helsedirektoratets arbeid på menneskehandelsfeltet, blant annet oppdatering av informasjon og råd gitt i Helsedirektoratets veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente (IS-1022), som ett av flere virkemidler for informasjonsarbeid.

Nettverkets virksomhet skal også ha fokus på utvikling av informasjons- og opplæringstiltak for helse- og omsorgspersonell og andre tjenesteutøvere om helserettigheter til ofre for menneskehandel, slik det fremgår av Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (regjeringen.no).

Nettverket skal søke samarbeid med de Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordforebygging (rvts.no) om kompetanseheving i helse- og omsorgstjenesten om helsehjelp til ofre for menneskehandel, herunder kartlegge helse- og omsorgstjenestenes behov for kompetanse og hvilke opplæringstilbud som finnes.

Nettverket skal jobbe med universitets- og høgskolesektoren for å bidra til undervisning om menneskehandel på grunn-, videre- og etterutdanninger.

Siste faglige endring: 09. april 2024