Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.1. Tiltakenes rangering

Alle tiltakene som er presentert i kapittel 5 anses som viktige og anbefales gjennomført, eventuelt via en utredning i forkant av gjennomføring. Noen av tiltakene er igangsatt. Det har likevel en verdi å sette tiltakene opp mot hverandre i form av en rangering, for bedre å kunne styre innsatsen i gjennomføringen av tiltakene. Denne rangeringen har vært gjort gjennom en vurdering av effekt på tiltaksgruppenivå, slik som visualisert i Figur 8, og ikke for hvert av enkelttiltakene.

For å vurdere effekt har prosjektet sett på hvordan gruppene av tiltak påvirker tre av de fem ulike samfunnsverdiene som vanligvis benyttes i AKS (Analyser av krisescenarioer) som DSB gir ut. Disse er vist i Figur 10.

Figur 10 Samfunnsverdier som brukes til å vurdere konsekvenser av scenarioer i AKS Analyser av krisescenarioer
Figur 10: Samfunnsverdier som brukes til å vurdere konsekvenser av scenarioer i AKS (Analyser av krisescenarioer).

Det er samfunnsverdiene Liv og helse, Økonomi og Samfunnsstabilitet som ses på som relevante for dette prosjektet, i samsvar med hvordan det gjøres i DSBs rapport Risikoanalyse av legemiddelmangel. Vanligvis benyttes disse samfunnsverdiene for å vurdere konsekvensene av et scenario, slik som de er presentert i kapittel 2.3. Her benyttes de imidlertid direkte for å vurdere tiltakenes effekt, siden det ikke er en entydig kobling mellom scenario og tiltak. Det understrekes at vurderingene som har blitt gjort ikke baserer seg på inngående analyser, men er et resultat av diskusjoner blant ekspertene i prosjektgruppen.

Tiltakene som angår forsvarssektoren settes ikke opp mot de andre tiltakene, antakelsen er at gjennomføringen av disse tiltakene vil følge et eget løp.

Tabell 4 viser resultatet av vurderingen av tiltaksgruppenes effekt. For hver tiltaksgruppe ble vurderingen gjort ved å stille spørsmålene

  • I hvilken grad vil tiltakene innenfor tiltaksgruppen redusere tap av liv og helse som følge av at det oppstår en legemiddelmangel, i forhold til de andre tiltaksgruppene og tilhørende tiltak?
  • I hvilken grad vil tiltakene innenfor tiltaksgruppen redusere økonomiske tap som følge av at det oppstår en legemiddelmangel, i forhold til de andre tiltaksgruppene og tilhørende tiltak?
  • I hvilken grad vil tiltakene innenfor tiltaksgruppen minimere risikoen for en redusert samfunnstabilitet som følge av at det oppstår en legemiddelmangel, i forhold til de andre tiltaksgruppene og tilhørende tiltak?

Vurderingene var med andre ord relative i forhold til de andre tiltaksgruppene, og svarene ble gitt ved å angi LAV=1, MEDIUM=2 eller HØY=3. Svarene for hver tiltaksgruppe ble summert til en score.

Tiltaksgruppe Liv og helse Økonomi Samfunnsstabilitet Score
Arbeide for en tydeligere styring på internasjonalt nivå

HØY

Tar problemet mer ved roten – tiltak i Norge vil være mer å anse som lindring av symptomene

HØY

Forebygger forsyningssvikt og dermed tilhørende kostnader

LAV

Tiltakene her vil ikke være rettet mot befolkningen

7
Mer samarbeid på nordisk nivå

MEDIUM

Kan bedre forsyningen og beredskapslagringen innen/til det nordiske markedet

MEDIUM

Samarbeid gir innsparing

LAV

Tiltakene her vil ikke være rettet mot befolkningen

5
Styrket beredskapslagring

HØY

Dette er det mest direkte tiltaket for å sikre at det finnes legemidler på norsk jord

MEDIUM

Gir høy innsparing, men beredskapslagring i seg selv koster penger

MEDIUM

Vil øke sannsynligheten for at befolkningen slipper å bekymre seg for legemiddelmangel

7
Sterkere føringer på rasjonering og prioritering

MEDIUM

Gir ikke bedre tilgang generelt, men vil sikre at de som trenger legemiddelet aller mest får det

MEDIUM

Vil ikke spare like mange innleggelser osv. som beredskapslagring, men tiltaket er mye billigere

LAV

Regulering av hvem som får legemidler, og hvor mye, kan skape uro blant befolkningen

5
Tydeligere varsling for primærhelsetjenesten

MEDIUM

Dårlig informasjonsflyt kan ta liv

MEDIUM

Arbeidslettelse, ressursbesparende

HØY

Informasjon beroliger

7
Forsterket varslingsplikt ved avbrudd i legemiddelforsyningen

LAV

Kan gi bedre tid til å skaffe alternativer, men har ikke samme effekt som øvrige tiltak

LAV

Relativt til øvrige tiltak

LAV

Tiltakene her vil ikke være rettet mot befolkningen

3
Økt bevissthet i kommunene 

MEDIUM

Vil kunne sikre forsyningen bedre i kortere perioder (lokal beredskapslagring)

MEDIUM

Problemene håndteres mer effektivt, samarbeidet med spesialisthelsetjenesten forbedres

MEDIUM

Rådene som blir gitt kan innebære kommunikasjon med befolkningen

6
Økt bevissthet i spesialisthelsetjenesten

MEDIUM

Gir en mer robust forsyning av legemidler

MEDIUM

Går mest på legemiddelkostnader – det blir mindre nødvendig å kjøpe legemidler på det åpne markedet til høyere priser

LAV

Tiltakene her vil ikke være rettet mot befolkningen

5
Øve mer

LAV

Har kun en indirekte effekt gjennom å avdekke behov for tiltak

LAV

Har kun en indirekte effekt gjennom å avdekke behov for tiltak

LAV

Har kun en indirekte effekt gjennom å avdekke behov for tiltak

3

 

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2019