Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Nasjonalt risikobilde og scenarioer som truer legemiddelforsyningen

DSB gir med jevne mellomrom ut Analyser av krisescenarioer. Legemiddelmangel er analysert både i rapporten Risikoanalyse av hybrid angrep mot Norge (gradert begrenset) og i en egen rapport Risikoanalyse av legemiddelmangel. Analysen viser at legemiddelforsyningen i Norge er sårbar fordi vi er helt avhengige av import, se også kapittel 2.2. Det er derfor mange uønskede hendelser utenfor landets grenser som kan føre til at forsyningen stopper opp, selv om vi har en god legemiddelforvaltning i Norge.

I prosjektet er det utarbeidet et sett av scenarioer, hvor hensikten var å tegne et helhetlig trusselbilde for legemiddelforsyningen til og innad i Norge. Ingen av scenarioenes forløp ble simulert i detalj, da det ble ansett som viktigere for prosjektet å beholde et overordnet blikk på legemiddelforsyningen og tilhørende beredskap. Scenarioene ble satt opp med utgangspunkt i tre typer hendelser i kontekst av forsyningskjeden, som illustrert i Figur 5.

Figur 5 Tre typer hendelser
Figur 5: Tre typer hendelser i kontekst av forsyningskjeden; forsyningssvikt i produksjonsleddet, forsyningssvikt i distribusjonsleddet, etterspørselssjokk i utsalgs- og forbruksleddet.
  1. Unormalt stort fall i tilbudet i produksjonsleddet – forsyningssvikt i form av at det blir vanskeligere å skaffe ett eller flere legemidler som videre kan distribueres innad i Norge.
  2. Unormalt stort fall i tilbudet i distribusjonsleddet – forsyningssvikt i form av at det blir vanskeligere å distribuere ett eller flere legemidler frem til utsalgs- og forbruksleddet.
  3. Unormalt høy økning i etterspørselen i utsalgs- og forbruksleddet – etterspørselssjokk (krise/katastrofe) i form av at det blir vanskeligere å dekke behovet for ett eller flere legemidler i selve utsalgs- og forbruksleddet, eller tidsnok å kunne produsere og/eller distribuere ett eller flere legemidler frem til utsalgs- og forbruksleddet.

Figur 6 viser scenarioene som ble utarbeidet av prosjektet, sett opp mot hvor i forsyningskjeden scenarioet trigges. Scenarioene representerer prosjektets omfang og overordnede perspektiv, og dannet grunnlaget for arbeidet med vurderingen av den nasjonale legemiddelberedskapen.

Figur 6 Scenarioer som beskriver trusselbildet
Figur 6: Scenarioer som beskriver trusselbildet for legemiddelforsyningen til Norge og innad i Norge. Scenarioer som representerer etterspørselssjokk er markert i lysegrått, og er ikke med i den videre analysen. Scenarioet med falsk ryktespredning i sosiale medier representerer også etterspørselssjokk, men er likevel tatt med, fordi det henger tett sammen med forsyningssvikt.

 

Siste faglige endring: 21. juni 2019