Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.6Digitalisering

Flere av prosjektets tiltak innebærer en endring av rutinene for legemiddelberedskap, jf. bestanddelen Beredskapsrutiner i «legemiddelberedskapsskjoldet». De største endringene vil være innenfor tiltaksgruppen Tydeligere varsling for primærhelsetjenesten. Her kan enkelttiltakene ses på som steg i en sammenhengende varslingsprosess; fra innmelding av nye avbrudd til apotekenes kommunikasjon til pasientene. En enhetlig varslingsprosess bygges opp basert på de involverte aktørenes behov, hvor målet er å fjerne de relaterte svakhetene fra kapittel 4 og implementere beredskapsrutiner som er med å trygge legemiddelforsyningen. Digitalisering som et verktøy kan være med å gjøre denne varslingsprosessen bedre.

Nedenfor vises hvordan en varslingsprosess for primærhelsetjenesten kan fremstå.

Figur 9  En mulig enhetlig varslingsprosess for legemiddelmangel i primærhelsetjenesten.
Figur 9: En mulig enhetlig varslingsprosess for legemiddelmangel i primærhelsetjenesten.

I det følgende beskrives mulig innhold i de ulike stegene, og det vises hvordan de foreslåtte tiltakene med digitale verktøy passer inn.

1) Produsent/grossist melder fra om mangel så snart den er kjent

Legemiddelverket publiserer i dag en oversikt over alle legemiddelmangler i et Excel-ark på sitt nettsted, men det er ingen vurdering av alvorlighetsgrad eller anbefaling av erstatningslegemiddel i denne oversikten. Det anbefales at det foretas en vurdering av hvordan rapportering av legemiddelmangel skal foregå og i hvilken form dette skal presenteres. Innmelding av mangler kan for eksempel forenkles ved at den meldes via en portal og legges automatisk i en database for videre analyse. Det kan også nevnes at systemer for rapportering av legemiddelmangler på europeisk nivå har vært under diskusjon i regi av EU, men foreløpig mangler en slik felles informasjonskilde.

Foreslåtte tiltak innenfor dette steget:

  • Na3.4 Forbedre Legemiddelverkets funksjonalitet for innmelding og publisering av mangler

2) Informasjon om mangelen sendes til alle ansvarlige i berørte organisasjoner 

Dette kan være personer i legemiddelkomiteer i helseforetak eller kommuner, ansvarlige hos grossister/apotek, kommuneleger osv. Det kan også være personer som av ulike grunner har behov for informasjonen, og som "abonnerer" på varsel om mangelen.

Foreslåtte tiltak innenfor dette steget:

  • Na3.4 Forbedre Legemiddelverkets funksjonalitet for innmelding og publisering av mangler

3) En analysegruppe analyserer og kategoriserer mangelen

Analyse og kategorisering av mangler vil gjøres umiddelbart ved alvorlige mangler eller samlet for mindre alvorlige mangler. Noe vil kunne gjøres automatisk ved hjelp av et digitalt verktøy, mens andre mangler må behandles av en gruppe eksperter. Gruppen tar beslutninger om terapeutiske alternativer, nødvendig rasjonering og/eller prioritering. Det vil være nødvendig med forskjellig input for å kunne ta slike beslutninger, for eksempel innsyn i lagerbeholdninger hos grossister og apotek.

Foreslåtte tiltak innenfor dette steget:

  • Na2.1 Myndighetene skal kunne ha innsyn i grossisters og apotekers lagerbeholdning
  • Na3.1 Etablere en analyse- og varslingsfunksjon for primærhelsetjenesten

4) Alle fastleger med pasienter som berøres av mangelen informeres

Informasjonen bør inneholde anbefalinger om hva fastlegene bør foreta seg – som for eksempel endre resept til et annet tilsvarende legemiddel.

Foreslåtte tiltak innenfor dette steget:

  • Na3.3 Opprette varsling om legemiddelmangel i journalsystemer

5) Alle pasienter som berøres av mangelen informeres

Informasjonen bør inneholde anbefalinger om hva de bør foreta seg (for eksempel kontakte fastlegen), eller hvilke apotek som har legemiddelet de trenger.

Foreslåtte tiltak innenfor dette steget:

  • Na3.2 Det opprettes et varslingssystem til bruk overfor befolkningen ved legemiddelrelaterte hendelser

6) Alle apotek får nødvendige instrukser

Apotekets informasjon og veiledning til pasienten vil bidra til å løse situasjonen ved redusert tilgang på legemidler og vil bidra til økt pasientsikkerhet.

Foreslåtte tiltak innenfor dette steget:

  • Na3.5 Utarbeide en bransjestandard for apotekenes rolle i forbindelse med legemiddelberedskap

Det er prosjektets anbefaling at det videre arbeidet med de berørte tiltakene i dette kapittelet ses under ett.

Siste faglige endring: 21. juni 2019