Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Kjennskap til og bruk av Kosthåndboken

3.2.1 Kjennskap til Kosthåndboken

Blant kjøkkenledere og kliniske ernæringsfysiologer svarte 96-100% at de har kjennskap til Kosthåndboken, samt 67% av fagdirektørene og 55% av sengepostledere (Tabell 2).

Tabell 2. Respondentenes kjennskap til Kosthåndboken. Tallene er oppgitt i prosent (%)
 

Ja

Nei

Vet ikke

Sengepostledere (n=304)

55

40

5

Kjøkkenledere (n=84)

96

3

1

Fagdirektører (n=24)

67

33

0

Kliniske ernæringsfysiologer (n=101)

100

0

0

3.2.2 Anbefalinger fra Kosthåndboken

Kjøkkenledere oppga i stor grad å følge anbefalingene i Kosthåndboken for mattilbudet listet opp i Tabell 3. Unntaket er at 70% oppga at de ikke har foto av standardporsjoner tilgjengelige. 

På et eget spørsmål svarte 70% av kjøkkenlederne at de bruker Kosthåndboken aktivt for å utarbeide menyen (Vedleggstabell 4).

Tabell 3. Anbefalinger som følges fra Kosthåndboken ifølge kjøkkenledere (n=84). Tallene er oppgitt i prosent (%)

 

Ja

Nei

Vet ikke

Vi har en menyplan for standardkosten 

95

4

1

Menyen går over minst 3 uker 

87

12

1

Menyen for standardkosten er næringsberegnet 

75

19

6

Foto av standardporsjoner er tilgjengelige 

27

70

2

Standardoppskrifter benyttes 

79

18

4

Valgmuligheter utenom fast meny finnes for dem som har behov for andre alternativer 

96

4

0

Mattilbudet evalueres 

86

10

5

De fleste sengepostledere (78% og 83%) oppga å følge anbefalingene om at bestillingssystemet sikrer at pasientene får rett mat til rett tid og at måltidenes konsistens er tilpasset pasientene (Tabell 4). 

Tabell 4. Anbefalinger som følges fra Kosthåndboken ifølge sengepostledere (n=304). Tallene er oppgitt i prosent (%)

 

Ja

Nei

Vet ikke

Bestillingssystemet sikrer at pasientene får rett mat til rett tid

78

7

14

Måltidenes konsistens er tilpasset pasientene

83

7

10

3.2.3 Kosthåndbokens betydning for mattilbudet

Mellom 21 og 65% svarte at Kosthåndboken i stor grad har betydning for mattilbudet (Figur 3).

3.2.4 Andre faktorer av betydning for mat- og måltidstilbudet

Spørsmålet om betydning av budsjett ble stilt alle responsgruppene, mens spørsmålet om betydningen av anbud ble stilt til to av dem (kjøkkenledere og fagdirektører).

Blant kjøkkenlederne oppga 5% at budsjett i stor grad har betydning for mattilbudet (Figur 4) og 33% at anbud har betydning i stor grad (Figur 5). Alle responsgruppene mente at budsjett i noen grad har betydning, derav nesten halvparten av fagdirektørene (Figur 4).

Av kjøkkenledere oppga 49% at helseforetakets ernæringsstrategi har stor betydning for mattilbudet, mens 16% av kliniske ernæringsfysiologer oppga det samme (Figur 6).

Mange oppga at brukermedvirkning i noen grad har betydning for mattilbudet (fra 33% for kliniske ernæringsfysiologer til 63% for kjøkkenledere) (Figur 7). Av kliniske ernæringsfysiologer rapporterte 37% «vet ikke».

Sengepostledere og kliniske ernæringsfysiologer var de eneste som fikk spørsmål om tilbakemelding fra pasienter har betydning for mattilbudet (Figur 8). De fleste sengepostlederne svarte «i noen grad» (39%) eller «i stor grad» (28%). Av kliniske ernæringsfysiologer svarte de fleste «vet ikke» (37%) eller «i noen grad» (32%).

De fleste svarte at kulturelle og religiøse hensyn i noen eller stor grad har betydning for mattilbudet (Figur 9).

De fleste svarte at anbefalinger fra klinisk ernæringsfysiolog i noen eller stor grad har betydning for mattilbudet (Figur 10).

En oversikt over tallmaterialet bak figurene 3-10 står i vedlegget (Vedleggstabell 5).

3.2.5 Brukerundersøkelser

I alt 49% av sengepostledere og 46% av fagdirektører svarte «vet ikke» på spørsmålet om gjennomføring av brukerundersøkelser om mattilbudet ved institusjonen (Figur 11). Henholdsvis 26% og 25% av kjøkkenledere svarte at det var gjennomført brukerundersøkelser årlig eller to eller flere ganger i løpet av de ti siste årene.

De fleste rapporterte at pasientene svarte på alle spørsmålene selv i brukerundersøkelsene (Figur 12).

3.2.6 Informasjon om mattilbudet

Sengepostledere og kjøkkenledere ble spurt om hvilken informasjon om mattilbudet sengeposter fikk fra kjøkkenet og på hvilken måte. Rundt 60% svarte at de har plakater med informasjon om menyen og tidspunkt for når måltidene serveres (Tabell 5). Tabellen viser at sengepostlederne fikk ingen informasjon gjennom matbestillingsprogrammet og minimalt fra sykehusets intranett, om ønskekostmenyen og alternative porsjonsstørrelser (les: liten, standard, stor, ekstra stor porsjon). Kjøkkenlederne rapporterte på sin side hyppigst disse to kanalene for å gi informasjon om nettopp ønskekost og porsjonsstørrelser. Mange sengepostledere oppga at de ringte kjøkkenet (innhentet muntlig informasjon) om dagens og neste dags meny, tidspunkt for måltider samt ønskekostmenyen, noe som ikke ble bekreftet i like stor grad fra kjøkkenledernes ståsted. Av kjøkkenledere svarte 69% og 77% at de ikke har bilder av menyen eller porsjonsstørrelser.

Tabell 5. Ulike måter sengepostene får informasjon om mattilbudet ifølge sengepostledere (SP, n=304) og kjøkkenledere (KJ, n=84). Tallene er oppgitt i prosent (%)

 

Skriftlig1 

Muntlig2 

Plakat3

Digital informasjons kanal4

Møter5

Egne retningslinjer6

Matbestillingsprogram

Ingen informasjon

Vet ikke

Dagens meny SP

26

43

65

5

   

7

0

Dagens meny KJ 

31

8

57

37

6

4

36

11

1

Neste dags meny SP

21

22

65

5

   

14

2

Neste dags meny KJ

25

6

55

33

5

2

35

12

1

Ønskekostmeny SP

23

50

12

2

   

30

3

Ønskekostmeny KJ

15

29

26

29

5

10

38

12

0

Alternative porsjonsstørrelser SP

4

40

3

1

   

50

7

Alternative porsjonsstørrelser KJ

12

27

7

13

12

11

31

27

2

Bilder av menyen SP

4

1

5

2

   

86

4

Bilder av menyen KJ

6

1

12

13

2

2

6

69

4

Bilder av porsjonsstørrelser SP

1

1

3

2

   

89

5

Bilder av porsjonsstørrelser KJ

4

1

6

11

2

2

5

77

2

Ukesmeny SP

29

10

70

5

   

7

0

Ukesmeny KJ

39

8

57

37

5

4

32

6

0

Tidspunkt for når måltidene serveres SP

42

37

61

2

   

4

2

Tidspunkt for når måltidene serveres KJ

17

5

57

30

7

5

15

5

10

1 Sendes med matvogn osv

2 Svarer på telefonhenvendelser

3 På sengeposten

4 Sykehusets virksomhet portal/intranett

5 Regelmessige møter med ansatte på sengeposten

6 Egne retningslinjer i kvalitetssystemet

Språk

Rundt 12 % av kjøkkenlederne (n=10) svarte at informasjon om mattilbudet sengeposter får fra kjøkkenet gis på andre språk enn norsk (Vedleggsfigur 2).

Av sengepostledere svarte 22% (n=68) at mattilbudet gis på andre språk enn norsk (Vedleggsfigur 3).

Siste faglige endring: 03. april 2024