Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Beskrivelse av utvalget

Totalt antall deltakere var 513 av 964 inviterte. Total svarprosent var 53% for hele utvalget med variasjon fra 45% for sengepostledere til 83% for kjøkkenledere (Tabell 1 og figur 1).

Tabell 1. Antall inviterte og antall besvart for hvert av fire spørreskjema 

 

Inviterte 

Besvart

Ufullført1

Ikke besvart2

 

Antall

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Sengepostledere

676

304

45

152

22

220

33

Kjøkkenledere

101

84

83

13

12

4

4

Fagdirektører

31

24

77

3

10

4

13

Kliniske ernæringsfysiologer

156

101

65

19

12

36

23

Total

964

513

53

187

20

264

27

1 betyr at spørreskjemaet påbegynt, men ikke fullført. Svarene som måtte finnes, er ikke tilgjengelige

2 betyr at spørreskjemaet ikke er åpnet

Fordelingen i helseregionene som helseforetakene hører til var ganske lik med høyest andel i Helse Sør-Øst og lavest i Helse Nord (Figur 2). Det var svar fra alle helseregionene for alle responsgruppene. 

Av sengepostledere var 54% tilknyttet en somatisk sengepost (Vedleggstabell 1) og 46% tilknyttet en psykiatrisk sengepost eller innen rusbehandling (Vedleggstabell 2).

Blant kliniske ernæringsfysiologer som deltok hadde en tredjedel 91-100% stilling tilknyttet inneliggende voksne pasienter (33 av 101 personer), en fjerdedel hadde 51-90% stilling (25 personer) og resten hadde 50% stilling eller lavere) (38 personer) (Vedleggsfigur 1).

Fagdirektører fikk spørsmål om hvor mange somatiske/psykiatriske senger som finnes i helseforetaket/institusjonen. Det var spredning fra 10 eller færre senger, til over 700 senger. Henholdsvis seks og fem oppga at det var 101-200 somatiske og psykiatriske senger, fem oppga 301-500 somatiske senger, mens tre oppga over 700 somatiske senger. For detaljer, se vedleggstabell 3. 

Siste faglige endring: 03. april 2024