Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.2Avlastning til pårørende

Som en del av pårørendestøtten plikter kommunen å ha tilbud om avlastningstiltak til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastningstiltak skal hindre at pårørende overbelastes, og samtidig gi dem nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

I kartleggingen ble ikke kommunene spurt direkte om typer avlastningstiltak til pårørende til personer med demens. Basert på registerdata fra KPR synes imidlertid avlastning i institusjon å være det vanligste avlastningstiltaket som gis: I 2022 var det 2 821 personer (av i alt 51 609 med registrert demensdiagnose) som hadde vedtak om avlastning i institusjon, fordelt på 302 kommuner, mens 426 personer med registrert demensdiagnose hadde vedtak om avlastning utenfor institusjon, fordelt på 101 kommuner. Det finnes ikke data fra tidligere kartlegginger å sammenligne med.

 I Oslo kommune var det 13 (av 15) bydeler som hadde fattet vedtak om avlastning i institusjon til personer med registrert demensdiagnose i 2022, mens 6 (av 15) bydeler hadde fattet vedtak om avlastning utenfor institusjon.

Når det gjelder omsorgsstønad til pårørende viser registerdata fra KPR at 637 personer (av i alt 51 609 personer med registrert demensdiagnose) i 2022 hadde vedtak om dette, fordelt på 176 kommuner. 

Avlastning til pårørende om natten og i helger

For at avlastning til pårørende skal oppleves å gi tilstrekkelig nytte, er det ofte behov for fleksible og tilpassede tilbud. I kartleggingen ble kommunene spurt om de hadde tilbud om avlastning til pårørende om natten og i helger. I alt 191 kommuner (58,4 %) oppga at de hadde tilbud om avlastning om natten, mens 228 kommuner (69,7 %) svarte at de hadde tilbud om avlastning i helger. Totalt 182 kommuner (55,7 %) oppga at de hadde tilbud om avlastning til pårørende både på natt og i helger. Andelen kommuner som tilbyr avlastning på natt og i helger synes å ha økt noe siden kartleggingen i 2018. Den gang var det 44,9 % av kommunene som svarte at de hadde tilbud om avlastning på natt og 64,0 % av kommunene som oppga at de hadde slikt tilbud i helger.

Når kommunene ble bedt om å beskrive hva slags avlastningstilbud de gir, var det gjennomgående at de oppga flere typer. Enkeltopphold i institusjon/sykehjem (korttidsavdeling) ble oftest nevnt. Andre tilbud som ofte ble trukket frem, var avlastning i dagaktivitetstilbud, rullerende avlastningsopphold i institusjon/sykehjem, avlastning i brukers hjem og avlastning i bemannet omsorgsbolig.  To kommuner oppga at de benyttet seg av private avlastningstilbud i helger.

Siste faglige endring: 14. juni 2023