Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.3Pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens

Allerede i Demensplan 2015 var det en uttrykt målsetning at pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens skulle bli tilgjengelige i hele landet, og det ble etablert en tilskuddsordning til pårørendeskoler og samtalegrupper som i hovedsak retter seg mot kommunene.  Tiltaket ble videreført både i Demensplan 2020 og i Demensplan 2025.

I denne kartleggingen oppga i alt 225 kommuner (68,8 %) at de hadde arrangert pårørendeskole enten i 2021 og/eller 2022, mens 139 kommuner (42,5 %) svarte at de hadde arrangert pårørendeskole både i 2021 og 2022.  Det var noe færre kommuner som arrangerte pårørendeskole i 2021 enn i 2022, henholdsvis 163 kommuner (49,8 %) og 207 kommuner (63,3 %), noe som trolig må ses i sammenheng med de sosiale begrensningene under Covid-19-pandemien i 2021. I nevnte tall er Oslo tatt med som én kommune. I alt 12 av 15 bydeler i Oslo kommune (80 %) rapporterte at de hadde arrangert pårørendeskole både i 2021 og 2022, mens 3 bydeler (20 %) oppga at de ikke hadde arrangert pårørendeskole i løpet av disse to årene.

Når det gjelder samtalegrupper til pårørende til personer med demens svarte i alt 128 (39,1 %) kommuner at de hadde arrangert slike enten i 2021 og/eller i 2022. Kun 87 kommuner (26,6 %) oppga at de hadde arrangert samtalegrupper til pårørende både i 2021 og 2022. Som for pårørendeskoler var det litt færre kommuner som arrangerte samtalegrupper for pårørende i 2021 enn i 2022, henholdsvis 96 kommuner (29,4 %) og 120 kommuner (36,7 %). I Oslo kommune var det 9 av 15 bydeler (60 %) som oppga at de hadde arrangert samtalegrupper for pårørende både i 2021 og 2022, mens én bydel hadde arrangert samtalegruppe kun i 2021. Fem bydeler i Oslo (33,3 %) oppga at de verken hadde arrangert samtalegruppe i 2020 eller i 2021.

Tabell 7.1 viser oversikt over kommuner med pårørendeskoler, andre kurstilbud og samtalegrupper for pårørende fra kartleggingene fra 2007 og frem til i dag. I perioden 2007 til 2014 var det en markert økning i andelen av kommuner som tilbød pårørendeskoler (fra 4,7 % til 67,5 %), mens nivået har holdt seg relativt stabilt fra 2014 og frem til i dag. Andelen av kommuner som tilbyr samtalegrupper til pårørende til personer med demens viste også en klar stigning fra 2007 frem til 2014 (fra 9,5 % til 31,1 %), mens økningen har vært relativt beskjeden fra 2014 og frem til i dag (fra 31,1 % til 39,1 %). Det bemerkes at tallene ikke er direkte sammenlignbare på grunn av ulik svarprosent i de ulike kartleggingene og kommunesammenslåinger som er gjort i denne perioden, men de viser likevel tendenser i utviklingen. 

Tabell 7.1. Kommuner med pårørendeskoler, andre kurstilbud og samtalegrupper for pårørende. Antall (%)

 

2007

(N=430)

2010-2011

(N=430)

2014* (N=428)

2018*,**

(N=403)

2022*,**

(N=327)

 

Pårørendeskole

20

(4,7)

163 (37,9)

289 (67,5)

286 (71,0)

225

(68,8)

 

Andre kurstilbud

31

(7,2)

129 (30,0)

86

(20,1)

11

(2,7)

4

(1,2)

 

Har enten pårørendeskole, andre kurstilbud eller begge tilbud

49

(11,4)

247 (57,4)

314 (73,4)

297 (73,7)

226

(69,1)

 

Samtalegruppe

41***

 (9,5)

85

(19,8)

133 (31,1)

151 (37,5)

128

(39,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kartleggingene i 2014, 2018 og 2022 omfatter kun data fra kommunene. I 2007 og 2010-11 ble det gjennomført egne undersøkelser til demensforeninger som kan tyde på at både antall pårørendeskoler, kurstilbud og samtalegrupper er noe høyere enn det kommunene har rapportert.

** Antall kommuner i Norge ble redusert fra 428 til 422 i 2018, og fra 422 til 356 i 2020.

*** Inkludert tre kommuner som hadde tilbud for pårørende og personer med demens sammen.

Tilskuddsordning til pårørendeskoler og samtalegrupper

På oppdrag fra Helsedirektoratet forvalter Aldring og helse tilskuddsordningen til drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens. I 2022 ble det gitt tilskudd til 190 pårørendeskoler (hvorav 49 interkommunale) og 207 samtalegrupper for pårørende, tabell 7.2. Dette er en vesentlig økning siden kartleggingen i 2018, da det ble gitt tilskudd til 165 pårørendeskoler og 161 samtalegrupper for pårørende, en økning henholdsvis på 15,2 % og 28,6 %. Til sammen deltok det 4 628 deltakere på pårørendeskoler og 1 631 deltakere i samtalegrupper for pårørende i 2022. I 2022 ble det gitt flest tilskudd til kommuner i Viken, Møre og Romsdal og Trøndelag, og færrest til kommuner i Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark og Agder.

I alt 127 av søkerinstansene oppga at de samarbeider med 139 frivillige organisasjoner, herav 100 instanser i Nasjonalforeningen for folkehelsen (demensforeninger). I 2022 har det vært gjennomført tilbud i 59 % (211) av landets kommuner. Så langt i Demensplan 2025 er tilbud representert i 69 % (246) av landets kommuner.

Tabell 7.2. Antall pårørendeskoler, interkommunale pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens som fikk tilskudd i 2018 og 2022, etter fylke*

 

 

2018

 

 

2022

 

 

Pårørende-

skole

Inter-kommunal pårørende-skole

Samtale-gruppe

Pårørende-

skole

Inter-kommunal pårørende-skole

Samtale-gruppe

Østfold

3

5

10

 

 

 

Akershus

14

4

36

 

 

Buskerud

5

5

5

 

 

Viken

 

 

 

28

14

59

Oslo

12

2

19

9

4

24

Hedmark

4

4

2

 

 

 

Oppland

3

7

5

 

 

Innlandet

 

 

 

10

6

11

Vestfold

4

1

5

 

 

 

Telemark

4

2

3

 

 

Vestfold og Telemark

 

 

 

11

3

6

Aust-Agder

3

1

2

 

 

 

Vest-Agder

3

3

6

 

 

Agder

 

 

 

14

3

5

Rogaland

1

6

8

2

5

18

Hordaland

6

5

5

 

 

 

Sogn og Fjordane

4

1

3

 

 

Vestland

 

 

 

8

6

9

Møre og Romsdal

6

4

18

11

2

36

Trøndelag

13

2

22

19

4

24

Nordland

13

2

6

16

1

8

Troms

4

1

4

 

 

 

Finnmark

7

1

2

 

 

Troms og Finnmark

 

 

 

13

1

7

Hele landet

109

56

161

141

49

207

* Antall fylker i Norge ble redusert fra 18 til 11 i 2020

Differensierte tilbud til grupper av pårørende til personer med demens

Kommunene ble spurt om de tilbyr differensierte tilbud til grupper av pårørende til personer med demens. I alt 48 kommuner (14,7 %) svarte bekreftende på spørsmålet, det indikerer en liten nedgang siden kartleggingen i 2018, da 52 kommuner (18,2 %) svarte at de hadde differensierte tilbud til grupper av pårørende. Egne tilbud til pårørende til yngre personer med demens ble rapportert å være vanligst (38 kommuner, 11,6 %). I tillegg oppga noen kommuner at de har egne tilbud for barn og ungdom (15 kommuner, 4,6 %), egne tilbud til pårørende til personer med utviklingshemming (14 kommuner, 4,3 %), egne tilbud til pårørende til personer med minoritetsspråklig bakgrunn (9 kommuner, 2,8 %) og egne tilbud til pårørende til personer med samisk bakgrunn (7 kommuner, 2,1 %).

Siste faglige endring: 14. juni 2023