Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.2Rett til koordinator og individuell plan

Det er et sentralt tiltak i Demensplan 2025 å bidra til å sikre at personer med demens som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, får tilbud om koordinator og individuell plan (IP). Totalt 183 (56 %) kommuner rapporterte at de hadde rutiner/prosedyrer for å tilby en individuell koordinator til personer med demens med behov for langvarige og koordinerte tjenester i 2022. Dette er marginalt høyere enn i 2018 (54,1 %). Et flertall av de kommunene som tilbydde denne tjenesten, rapporterte at rutinene/prosedyrene gjaldt alle med behov for langvarige og koordinerte tjenester, og at de ikke var spesielt rettet mot personer med demens. I de aller fleste kommunene var det tjenestekontor/tildelingskontor eller koordinerende enhet som ivaretok tildelingen. Flere kommuner brukte en person fra hukommelsesteam/demensteam som individuell koordinator til personer med demensdiagnose. Ifølge tall fra KPR var det 232 av landets kommuner (65,2 %) som hadde innrapportert at personer med registrert demensdiagnose hadde koordinator i 2022. Av disse var det 148 kommuner (63,8 %) som hadde registrert at det var færre enn fem personer med demens som mottok denne tjenesten. Totalt 2 529 personer med registrert demensdiagnose hadde koordinator i 2022.

I alt 174 (53,2 %) kommuner rapporterte at de hadde rutiner/ordninger for å tilby individuell plan til personer med demens med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Dette er en liten oppgang fra 2018 (47,9 %). Kommunene beskrev at rutinen/ordningen for å tilby individuell plan var generell, og ikke spesielt rettet mot personer med demens. Som med fast kontaktperson, oppga de fleste kommunene at tilbudet ble styrt fra tildelingskontor/tjenestekontor eller koordinerende enhet. Noen kommuner uttrykte at individuell plan var mest aktuelt for yngre personer med demens, og at disse rutinene/ordningene i liten grad ble benyttet for pasientgruppen generelt. Ifølge KPR var det 191 av landets kommuner (53,7 %) som innrapporterte at det var personer med registrert demensdiagnose i kommunen som hadde virksom individuell plan i 2022. Av disse var det 136 kommuner (71,2 %) som oppga at antallet personer med demens i kommunen som hadde individuell plan var mellom 1 og 4. Totalt 1 629 personer med registrert demensdiagnose hadde individuell plan i 2022.

Siste faglige endring: 14. juni 2023