Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Overordnet status

Ett tiltak melder rød status ved denne rapporteringen.

Tiltaket ‘Digital behandlings- og egenbehandlingsplan (Helsedirektoratet) melder nå rød status. Tiltaket har nå finansiering ut februar 2024, det arbeides med å sikre videre finansiering. Se mer om dette i kapittel 3.2

Grønn status:14 Gul status:17 Rød status:1
Figur 2 Status forrige rapportering til venstre. Nåværende status til høyre.

Statusen inkluderer kun aktive tiltak. Planlagte tiltak og tiltak som er satt på pause er ikke med i oversikten.

Flere av tiltakene med gul status nå har mangel på interne ressurser, lavere fremdrift i utprøvinger, forsinkelser hos leverandører og usikkerhet knyttet til finansiering eller manglende finansiering for påfølgende år. Flere tiltak melder også gul status på grunn av ressursmangel som følge av endringer i den sentrale helseforvaltningen.

Tiltaket 'Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging' (HSØ) rapporterte rød status ved forrige rapportering. Tiltaket er vesentlig forsinket sett opp mot opprinnelig tidsplan. Etter replanlegging er status ved denne rapporteringen nedjustert til gul. Regionalt porteføljestyre vedtok å forlenge prosjektet inntil syv uker og at budsjettet utvides opp til kostnadsrammen. Prosjektet avsluttes innen utgangen av februar.

Spesielt gledelig er det at Helse Sør-Øst gjennom 'Regional EPJ modernisering' i henhold til plan har overført OUS og Sykehuset Telemark og Betanien over på konsolidert kjøremiljø med bruk av DIPS Arena.

Siste faglige endring: 31. januar 2024