Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Oppfølging av temaer fra januar-rapportering

Digital behandlings- og egenbehandlingsplan

Tiltaket ‘Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner’(DBEP) (Helsedirektoratet) melder fortsatt rød status og nå også rød risiko, grunnet manglende finansiering og -fremdrift på arbeidet med å utvide løsningen etter begrenset utprøving i Helse Nord. For å oppnå målet om nasjonal innføring av digital behandling- og egenbehandlingsplan for relevante bruksområder må løsningen videreutvikles, API tas i bruk av EPJ, og flere erfaringer innhentes. Prosjektet har ikke finansiering til drift eller utvikling etter april 2024. Konsekvensen av manglende finansiering er at løsningen må tas ned og eksisterende bruk må avsluttes. Videre er det behov for å evaluere tiltaket og behovet for løsningen.  For flere detaljer, se rapportering på tiltaket på ehelse.no.

Syntetiske data for verifikasjon og test

Verifikasjon i produksjonsmiljø

Flere regionale helseforetak melder fortsatt behov for å verifisere funksjonalitet i Helsenorges produksjonsmiljø, for å avdekke feil som oppstår, eller blir synlige først ved produksjonssetting. Det pågår arbeid ledet av Helse Vest i samarbeid med Norsk helsenett, og søknad om behov for syntetiske identiteter for verifikasjon i produksjon er sendt Skatteetaten.  

Syntetiske testpersoner i testmiljøer

Skatteetaten har opprettet syntetiske testdata som benyttes i testmiljøer i flere sektorer og er tilgjengelig gjennom tjenesten Tenor. Norsk helsenett utvikler et Testunivers med syntetiske testdata fra folkeregisteret og flere andre kilder til bruk i helse- og omsorgssektoren.  Testuniverset er nytt tiltak i Nasjonal e-helseportefølje. Tiltaket har som formål å etablere en nasjonal sandkasse med testmiljøer. Testuniverset har flere leveranser hvorav en av disse er 'SyntPop', som er en selvbetjening løsning som tilgjengeliggjør syntetiske testpersoner for digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Les mer om tiltaket på ehelse.no

Forsinket fremdrift i Pasientens prøvesvar

Pasientens prøvesvar melder risiko for forsinket oppstart av utprøving for helsehjelp. Pasientens prøvesvar skal sikre at helsepersonell med tjenstlig behov får tilgang til pasientens laboratorie- og radiologisvar gjennomført andre steder. Felles tilgang til alle prøvesvar skal bidra til at informasjon gjenbrukes og redusere antall prøver, analyser og bilder. I tillegg etableres løsning som gir innbyggere samlet oversikt over innbyggers egne prøvesvar gjennom Helsenorge.

Utprøvingen av Pasientens prøvesvar som pågår har kvalitetssikring som formål. Under utprøvingen sendes svarrapporter manuelt. Ca. 8 millioner svarrapporter sendes manuelt hvor et 50-talls helsepersonell i Helse Vest, Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge i tillegg til private aktører deltar. Under utprøvingen må svarrapporter sendes manuelt mellom laboratorier og helsetjenesten. Neste steg i utprøvingen innebærer automatisk innsending av kopi av svarrapport, som er avhengig av integrasjon mot Personvern- og tilgangsstyring (PST). Denne funksjonaliteten må ferdigstilles og være i henhold til regelverket før helsepersonell kan lese prøvesvar fra kjernejournal. Håndtering av skjerming, sperring og innsyn må avklares, og utvikling av funksjonalitet for å håndtere eksempelvis sanksjonære prøver, som ikke skal inngå som del av prøvesvarene i løsningen, må på plass. Prinsipper for utsatt innsyn må fastsettes og de nye forskriftsendringene som HOD jobber med må tre i kraft.

Forsinket fremdrift i Pasientens legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste ligger foreløpig ett år etter opprinnelig plan der tjenesten skulle bli ferdig i 2023. Stabilisering av SFM gjennomføres. lE-multidose ligger også foreløpig ett år etter opprinnelig plan om innføring i løpet av 2024. Det meldes også om en betydelig risiko for at Pasientens legemiddelliste og E-multidose vil ta lengre tid og bli mer kostbar enn satsningen tilsier.

Deling av pasientens journaldokumenter med bruk av Tillitsrammeverk

Vi gratulerer Pasientens journaldokumenter med eHelse-prisen fra Den norske Dataforeningen!

Utprøving så langt, viser at nytte vil realiseres i endelig løsning på tross av at tillitsrammeverket nå ikke er tatt i bruk. Det nærmer seg 150.000 oppslag i dokumenter. Begrenset utprøving av Pasientens journaldokumenter på tillitsrammeverk i HelseID planlegges oppstart i andre kvartal 2024. På Norsk helsenett sine hjemmesider finnes bruksstatistikk til blant annet Pasientens journaldokumenter.  

Siste faglige endring: 13. mai 2024