Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Sammendrag

Tannhelsen i Norge blir stadig bedre. Så lenge det gis en regelmessig oppfølging i tannhelsetjenesten kan forebyggende behandling være tilstrekkelig for veldig mange. På samme tid er det personer i voksenbefolkningen som har et udekket tannbehandlingsbehov.

Helsedirektoratet finner ved utredningen at voksne personer med kronisk sykdom og sammensatte og til dels store odontologiske behandlingsbehov, som har behov for tannbehandling på spesialistnivå ikke har lik tilgjengelighet til behandling i tannhelsetjenesten, og at tilbudet per i dag dermed ikke er fullgodt.

På bakgrunn av et oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet (2006) har en videreutdanning på spesialistnivå, som fører til en bred odontologisk kompetanse blitt utprøvd ved UiT Norges arktiske universitet i tidsrommet 2011−2021.

Denne rapporten tar utgangspunkt i følgende spørsmål:

 1. Bør videreutdanningen i multidisiplinær odontologi (MDO) videreføres?
 2. Bør fagområdet få status som en godkjent odontologisk spesialitet?
 3. Hvilke justeringer er i så fall nødvendige?

Helsedirektoratet konkluderer med at etablering av videreutdanning på spesialistnivå i multidisiplinær odontologi (MDO) er et tiltak som vil ha en positiv virkning for de nevnte personene, og også for pasienter med lang reisevei til andre godkjente tannlegespesialister.

MDO-tannlegen skal kunne gi odontologisk behandling til pasienter med store og sammensatte behov og medisinske og psykologiske eller kognitive helseutfordringer som påvirker pasientens orale helse - og/eller - orale tilstander som påvirker pasientens generelle helse. I tillegg skal utdanningen gi MDO-tannlegen fordypning og bred kompetanse innen øvrige odontologiske fagområder utover grunnutdanningsnivå. Det kan være hensiktsmessig – og noen ganger nødvendig – for de aktuelle pasientene at de møter én og samme behandler når de trenger behandling på spesialistnivå.

MDO-tannlegen skal også kunne tilrettelegge for brukermedvirkning og for samhandling mellom tjenester, uavhengig av forvaltningsnivå. MDO-tannlegen skal ha kompetanse til å selvstendig kunne utføre mer komplisert odontologisk behandling:

 • i sykehus, der pasients helsetilstand tilsier tannbehandling som nødvendig helsehjelp
 •  i geografiske områder med lite befolkningsgrunnlag og i situasjoner hvor det ikke er grunnlag for å ha flere tannlegespesialister tilgjengelig.

Helsedirektoratet forventer at etablering av fagområdet multidisiplinær odontologi er et tiltak som vil bidra til å bedre geografisk tilgjengelighet til spesialisttannhelsetjenester i offentlig tannhelsetjeneste.

Rapporten peker også på andre tiltak som kan bidra til å gi et tilbud til pasientene som er målgruppe for MDO-tannlege, og hvordan ulike deler av det odontologiske fagmiljøet vurderer disse løsningene. Uavhengig av om fagområdet MDO etableres er det behov for en bedre målstyring av finansieringsordninger for målgruppen. Pasienter for MDO-tannlege bør her ses i sammenheng med finansiering av pasienter innen tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO) og tilbudet med orale helsetjenester i tverrfaglig miljø ved sykehus (sykehusodontologi). En del av disse personene har per i dag ikke rettigheter til offentlig finansierte tannhelsetjenester. Helsedirektoratet tilråder at det gjøres en gjennomgang av finansiering av tannhelsetjenester.

Samtidig mangler det gode data om tannhelse hos voksenbefolkningen som vil gjøre det enklere å målstyre tiltak. Det er store forventninger knyttet til etableringen av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), som vil gi nye data og muligheter til å koble ulike registre.

Helsedirektoratet tilråder at videreutdanningen i MDO videreføres, etter at det er gjort noen nødvendige justeringer i hva som skal være sluttkompetansen ved fullført utdanning. Helsedirektoratet oppfatter at det er bred enighet i fagmiljøet om at MDO vil være en nyttig kompetanse for den offentlige tannhelsetjenesten. Som det fremkommer i rapporten er det imidlertid ulike meninger i fagmiljøet om hvorvidt fagområdet bør ha status som en godkjent spesialitet. Helsedirektoratet tilråder etter en totalvurdering at fagområdet får status som godkjent spesialitet, særlig begrunnet i:

 • å sikre rekruttering av kvalifiserte og motiverte kandidater til videreutdanningen
 • å tilrettelegge for utforming av et strukturert normert studieløp ved at godkjente utdanningsvirksomheter kan opprette studieløp med størst mulig forutsigbarhet i rammer og finansiering
 • å gi støtte for opprettelse av stillinger for MDO-tannleger i offentlig tannhelsetjeneste.

Helsedirektoratet tilråder at det nedsettes en faggruppe som foreslår:

 • læringsmål
 • lengde på utdanningen basert på innhold i utdanningen
 • navn for fagområdet.

Etablering av et nytt fagområde vil kreve ressurser i form av kostnader som vil måtte dekkes over kapittel 770 tannhelsetjenester i statsbudsjettet. Disse kostnadene vurderes som små i det totale bildet, da Helsedirektoratet foreslår en forsiktig oppbygging med en utdanningskapasitet på fire kandidater til enhver tid.

Oppdraget om MDO må ses i sammenheng med pågående prosesser for helse- og omsorgstjenesten i kjølvannet av Primærhelsemeldingen og Nasjonal helse- og sykehusplan, med et særlig fokus på personer med sammensatte helseutfordringer og særskilte og store hjelpebehov. Lavterskeltilbud i kommunale helse- og omsorgstjenester er arenaer der voksne som har behov for tilrettelagte tannhelsetjenester kan fanges opp av ulike yrkesgrupper. Helsedirektoratet mener prinsipielt at fokuset må være på hva som til enhver tid er best for pasienten. Med dette som fokus blir det viktig at tannhelsetjenesten samhandler godt med resten av helsetjenesten.

Sist faglig oppdatert: 18. mai 2022