Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Forord

Med denne rapporten ønsker Helsedirektoratet å gi Helse- og omsorgsdepartementet et grunnlag for å beslutte om en ny videreutdanning for tannleger skal etableres som en permanent ordning og hvorvidt den skal få status som en godkjent spesialitet.

Daværende Sosial- og helsedirektoratet ble i stortingsmelding 35 (2006−2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning − Framtidas tannhelsetjenester bedt om å iverksette utprøvingen av en ny videreutdanning på spesialistnivå, klinisk odontologi. Det opprinnelige oppdraget om å utprøve og utrede en ny spesialitet basert på fagområdene periodonti, protetikk og bittfysiologi, samt endodonti ble gitt i oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 4. september 2006.

Universitetet i Tromsø (UiT) ble delegert oppdraget i 2009. UiT gikk, i samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN), i gang med første kull av utprøvingen i 2011. Etter to kull ble ordningen evaluert i 2015. På bakgrunn av evalueringen ble det besluttet å ta opp et siste kull med justert studieplan. Benevnelsen for fagområdet ble endret til multidisiplinær odontologi. Tre små kull med i alt åtte tannleger har gjennomgått utprøvingen i tidsrommet 2011−2021.

Multidisiplinær odontologi er en breddekompetanse som er vurdert som aktuell for den offentlige tannhelsetjenesten for pasienter med særlige behov, men også for pasienter med lang reisevei til andre tannlegespesialister. Samtidig er kompetansen vurdert som aktuell innenfor tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO) og forsøksordning med orale helsetjenester i tverrfaglig miljø ved sykehus (sykehusodontologi), ved behov for tannbehandling på spesialistnivå.

Rapporten må ses i sammenheng med arbeidet med en kompetansebasert integrert samarbeidsmodell for spesialistutdanning av tannleger med vurdering av foreslåtte læringsmål for de godkjente spesialitetene, og med det pågående arbeidet med ny forskrift for spesialistutdanning for tannleger.

Arbeidet med utprøving av en ny videreutdanning på spesialistnivå i multidisiplinær odontologi har gått over lang tid og det er mange som har vært involvert. Helsedirektoratet vil takke utdanningsvirksomhetene i Tromsø, ferdige MDO-tannleger, styringsgruppen for utprøving av MDO-utdanningen, pasienter og alle fra den offentlige tannhelsetjenenesten, universitetene og Den norske tannlegeforening (NTF) som har svart på spørsmål, deltatt i undersøkelser og i viktige prinsipielle diskusjoner. Tilrådningene som gis i rapporten er Helsedirektoratet sin vurdering.

Sist faglig oppdatert: 18. mai 2022