Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.1. Oppdrag kapittel 770 tannhelsetjenester

I sentrum for denne rapporten er oppdrag gitt Helsedirektoratet i 2006 om å prøve ut en videreutdanning på spesialistnivå, multidisiplinær odontologi.

Det er gitt en rekke oppdrag til Helsedirektoratet på tannhelsefeltet som handler om tjenesteutvikling, kompetanseheving og/eller finansiering av tannhelsetjenester (vedlegg A). Disse oppdragene bør ses i sammenheng med hverandre og med oppdraget om multidisiplinær odontologi.

Tre oppdrag som har særlig sammenheng med oppdraget MDO er:

  • Ny modell for spesialistutdanning av tannleger – oppdrag trinn 3 gitt i TTB2019-7, rapport levert høst 2021.
  • Forsøksordning med orale helsetjenester i tverrfaglig miljø ved sykehus (sykehusodontologi) – pågående oppdrag gitt i Prop. 1S (2011−2012).
  • Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO) – tjenestetilbud under etablering.

I oppdrag ny modell for spesialistutdanning av tannleger (TTB2019-7) er det foreslått læringsmål for godkjente odontologiske spesialiteter. HOD har ny forskrift for spesialistutdanning av tannleger under arbeid, der læringsmål for de syv fagområdene skal innlemmes. Det ligger i oppdraget at det skal foreslås læringsmål også for MDO hvis det besluttes at utdanningen skal videreføres og få status som godkjent spesialitet (vedlegg B2). I så tilfelle vil spesialistutdanning i MDO ligge under samme forskrift og ha tilsvarende vilkår som øvrig spesialistutdanning av tannleger (pkt. 8.1).

Forsøksordning med orale helsetjenester i tverrfaglig miljø ved sykehus (sykehusodontologi) ble evaluert i 2019, videreført med en systematisk kartlegging av oral helse hos pasienter på sykehusene i 2020 og oppsummert i en rapport 2021. Tjenestetilbudet videreføres i 2022. Hvis MDO etableres som en godkjent spesialitet vil tannleger med MDO-kompetansen være aktuelle for å inngå i bemanningen ved sykehusene i ordningen (pkt. 2.4). Samtidig har det vært viktig for Helsedirektoratet å vurdere MDO sin rolle i den offentlige tannhelsetjenesten utenfor sykehus og ikke som en kompetanse kun i sykehus. Det handler om hvilke pasienter som har nytte av en ny og utfyllende kompetanse, i tillegg til organisatoriske og finansielle løsninger som også kan bidra til at pasientene har anledning til å oppsøke og motta et tilbud.

Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO) ble evaluert i 2021 (pkt. 3.3). Evalueringen viser at både av pasientene selv, ansatte i TOO-tilbudet og andre aktører som har tilknytning til tilbudet ser at det har positive virkninger for personene i målgruppen som får et tilbud. Når pasienter har behov for behandling på spesialistnivå kan MDO-kompetanse være relevant.

I tilknytning til flere av oppdragene som er gitt på tannhelsefeltet er det behov for en nærmere avklaring av finansiering av tannhelsetjenester til angitte målgrupper i befolkningen (se pkt. 6.3).

Sist faglig oppdatert: 18. mai 2022