Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Hva er et tilfredsstillende tilbud?

For pasienter som er målgruppe for MDO-tannlege er det særlig viktig at det er tilgang til et individtilpasset tilrettelagt tilbud. Det vil variere hva som er nødvendig tilrettelegging.

Bedre utbygde tannhelsetjenester kan innebære:

  • gjøre kjent eksisterende tilbud
  • fokus på forebyggende tannbehandling
  • kontinuitet i oppfølging og innkalling
  • minimering av reisetid til behandlingstilbud
  • tilgjengelig riktig tannhelsefaglig kompetanse
  • kompetansehevende tiltak for tannhelsepersonell
  • bedre geografisk spredning av spesialistkompetanse
  • tilgang til MDO-kompetanse for sammensatte behandlingsbehov
  • godt samarbeid med kommunale helse- og omsorgstjenester
  • vederlagsfrie tannhelsetjenester eller egenbetaling på et akseptabelt nivå.

Et eksisterende tilbud

Også NTF er opptatt av at det bør legges til rette for god geografisk spredning av både allmenntannleger og spesialister. Helsedirektoratet har dessuten fokus på tilstrekkelig oppbygging av tannpleierkompetanse. I noen fylker eller geografiske områder fungerer det eksisterende tilbudet til dels etter intensjonen også for MDO-pasientene. Tannhelsetjenesten med erfarne allmentannleger, tannpleiere og spesialisttannhelsetjenesten både på kompetansesentre, i fylkene for øvrig og i privat tannhelsetjeneste bidrar til at det flere steder i landet finnes et tilbud for disse pasientene.

Samtidig er det ikke alltid at pasientene kan nyttiggjøre seg av de tilbudene som finnes. Skrøpelige eldre kan for eksempel mangle initiativ til å oppsøke tannhelsetjenesten grunnet helseforhold eller transportforhold, mangel på universell utforming på tannklinikken eller manglende relasjoner til tannhelsepersonell (Strand og Kvalheim 2020).

For noen pasienter er også økonomi en barriere for å kunne ta imot nødvendig behandling (pkt. 3.2).

Helsedirektoratet har spurt henvisere i tre fylker der det finnes MDO-tannleger hvordan de ser på tilbudet til de pasientene som er målgruppe for MDO-tannlegene.

I følge dette personellet i fylker som har MDO-tannleger ansatt hadde pasienter med omfattende behov for tannbehandling, ofte knyttet til medisinske og/eller psykiatriske problemer, nedsatt funksjonsevne, atferdsproblemer og/eller geriatrisk problematikk i noen (40,3 prosent) eller i stor grad (40,3 prosent) et tilfredsstillende tilbud i 2019. En liten andel mente at de overhodet ikke hadde et tilbud (3,2 prosent), mens en noe større andel mente at de i liten grad hadde et tilbud (9,7 prosent) 6,5 prosent mente at de hadde et fullverdig tilbud (vedlegg F).

Utfordringer ved dagens tilbud

Allmenntannleger kan oppleve usikkerhet i møte med disse pasientene grunnet utilstrekkelig odontologisk, medisinsk og/eller psykologisk kompetanse.

På grunn av prioritering av andre grupper som har rettigheter i tannhelsetjenesteloven, som barn og unge (gruppe A), kan det være vanskelig å sette av tid til MDO-pasientene.

Lav lønnsomhet og liten interesse for de angitte pasientene kan medvirke til at tilbudet ikke er bedre. Dette er pasienter som ofte har svak betalingsevne samtidig som de gjerne har et stort behandlingsbehov. Pasientene kan dessuten gjerne være vanskelige å behandle raskt og effektivt. Tannlegen må ofte sette av betydelig mer tid til en gitt prosedyre for disse pasientene enn for voksne betalende pasienter. Grunnet disse mekanismene blir lønnsomheten for behandler dårligere enn ved behandling av andre voksne pasienter.

Siste faglige endring: 18. mai 2022