Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.1Oppdrag forsøksordning MDO

Oppdraget gitt Helsedirektoratet i 2006 ble delegert til UiT, Institutt for klinisk odontologi (IKO), i samarbeid med TkNN. I 2008 ble prosjektet startet opp ved UiT, underlagt en styringsgruppe i Helsedirektoratet. Det ble nedsatt en studieplankomité bestående av ressurser fra UiT, TkNN, den offentlige tannhelsetjenesten i Bodø og Universitetet i Turku/Finland. I 2010 ble det engasjert en studieleder/prosjektleder ved UiT. Det ble dessuten nedsatt en lokal styringsgruppe bestående av representanter fra UiT og TkNN.

Første kull, bestående av fire kandidater, ble tatt opp i 2011 under fullfinansiering av Helsedirektoratet (pkt. 6.3). I 2012 ble det tatt opp et nytt, overlappende kull, bestående av ytterligere tre kandidater. Første kull ble uteksaminert i 2014, mens én kandidat fra andre kull ble uteksaminert i 2015. Én kandidat fra andre kull brøt utdanningsløpet. En tredje kandidat på andre kull ble uteksaminert i 2017, etter et forlenget utdanningsløp (vedlegg L).

I 2015 ble forsøksordningen evaluert av Oxford Research (pkt. 9.2). Rapporten tok ikke stilling til behovet for fagområdet, men pekte blant annet på svakheter i organisering, studieplan og mangelfull utredning i forkant av igangsettelse av forsøksordningen.

HOD konkluderte samme år, i samråd med Helsedirektoratet, med at det ikke forelå nok kunnskap til å fatte en endelig beslutning om fagområdet. Det ble besluttet å kjøre et siste kull, basert på en revidert studieplan og en rekke andre justeringer i utdanningen. Det ble nedsatt to arbeidsgrupper for å følge opp tiltak foreslått av Oxford Research, arbeidsgruppe for innhold i utdanningen og arbeidsgruppe for behov for kompetansen. I 2018 ble det tatt opp et siste kull bestående av tre kandidater. Én av disse tre brøt utdanningsløpet våren 2019. Én tannlege fullførte utdanningsløpet våren 2020, mens den siste kandidaten ferdigstilte sin utdanning etter et forlenget utdanningsløp vinteren 2020/2021 (vedlegg L1).

Spesialistutdanningen i Tromsø drives som et integrert samarbeid mellom kompetansesenter (TkNN) og universitetet (UiT). De to virksomhetene er samlokalisert i Tannbygget som er lokalisert på universitets- og sykehusområdet. UiT har ikke selv spesialistutdanningsklinikk og all klinisk spesialistutdanning som foregår i regi av UiT skjer på klinikken ved TkNN. UiT tilbyr spesialistutdanning innen fagdisiplinene kjeveortopedi (siden 2009) og pedodonti (siden 2011), oral kirurgi og oral medisin (siden 2021). Spesialistutdanning i Tromsø ble regnet som en desentralisert utdanning med formål å bidra til geografisk spredning av tannlegespesialister (St.meld. 35 2006).

Bakgrunn for forsøksordningen

Utdanningen skulle ha vekt på periodonti, endodonti, protetikk og bittfysiologi, i tillegg gerodontologi og enklere dentoalveolær kirurgi. Utjevning av mangel på spesialister i utkantstrøk skulle ikke være formål med utdanningen, men gjerne en konsekvens (St.meld. 35 (2006-2007)). Tannleger med kompetansen skulle ikke være en «minispesialist» i tre spesialiteter. Behovet for kompetansen ble begrunnet i et ønske fra fylkestannleger, men var ikke utredet nærmere før utprøvingen ble iverksatt. MDO-utdanningen skulle regnes som desentralisert, da deler av den kliniske utdanningen skulle foregå på ekstern klinikk (hjemmeklinikk).

Siste faglige endring: 18. mai 2022