Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.3Samtykke til medisinsk undersøkelse

Som beskrevet ovenfor, er det avdekket omfattende usikkerhet i barnehusene mht. hvem kan samtykke til MU der verken barnet selv, foreldrene eller barnevernet kan gjøre dette. Herunder har det framkommet en utbredt oppfatning om at midlertidig oppnevnt verge kun kan samtykke til KRMU.

Midlertidig verge i barnehussaker oppnevnes med hjemmel i vergemålsloven § 16 andre ledd, etter at behov for dette er meldt inn av avhørsleder etter forskrift om tilrettelagte avhør § 3 andre ledd bokstav a. Etter vergemålsloven § 17 andre ledd treffer vergen da de avgjørelser som tilkommer den som har foreldreansvaret, innenfor rammene av mandatet.

Ut fra ordlyden i vergemålsloven, og forarbeidene til denne, vurderes at det kan ligge innenfor midlertidig verges mandat å samtykke til MU. I standardmandatet som brukes av Statsforvalteren i Oslo og Viken i barnehussaker, er samtykke til MU omfattet (i mandatet benevnt som sosialpediatrisk undersøkelse).

Det er behov for at muligheten for midlertidig verge til å samtykke til MU tydeliggjøres i revidert retningslinje. Videre er det behov for at midlertidig verges mandat rutinemessig omfatter samtykke til MU. Helsedirektoratet er kjent med at Statens sivilrettsforvaltning planlegger (eller nylig har startet opp) et arbeid der de vil se på midlertidig verges rolle i forbindelse med tilrettelagte avhør. Målet er å avklare rollen bedre og få likere praksis uavhengig av bosted. Vi har bedt om å bli holdt orientert om – og få gi innspill – til dette arbeidet, og vil legge til rette for at ovenstående blir ivaretatt i prosessen.

Særlig om samtykke til MU på et senere tidspunkt

Dersom foreldrene har den daglige omsorgen for barnet, er det i utgangspunktet foreldrene som skal samtykke til MU. De forhold som gjør at det ikke er mulig å innhente samtykke fra foreldrene for gjennomføring av MU den dagen barnet er på barnehuset, antas sjelden å fortsatt være til stede etter foretatte avhør, der foreldrene (evt. en av foreldrene) er vurdert skikket til fortsatt å ha daglig omsorg for barnet. Det vil da være foreldrene som samtykker til MU for barn under 16 år.

Siste faglige endring: 06. februar 2023