Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.4Deling av taushetsbelagt informasjon

For at det skal kunne skrives en god henvisning til MU, eller mer presist for at den som skal gjennomføre MU får tilgang til nødvendig og relevant informasjon om barnet, dets helsetilstand og saksforholdet for øvrig, kan det være behov for at vedkommende helsepersonell får opplysninger fra f.eks. barnets fastlege, barnevernet og/eller politiet.

Etter helsepersonelloven § 25, jf. § 45, kan de som hhv. skal henvise til – og gjennomføre – MU gis relevante opplysninger om barnet f.eks. fra barnets fastlege, når dette er nødvendige for forsvarlig henvisning til og gjennomføring av MU.  Når det gjelder utlevering av opplysninger fra straffesakssporet, har politi og påtalemyndighet etter politiregisterloven § 30, jf. politiregisterloven § 9-6 første ledd nr. 3, adgang til å utlevere taushetsbelagte opplysninger til virksomheter som yter tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven, der dette er nødvendig for en forsvarlig utøvelse av helse- og omsorgstjenestens oppgaver (herunder gjennomføring av MU).

Der barnevernet har overtatt omsorgen, kan barnevernet utgi nødvendige opplysninger om barnets helse mv. til den som skal gjennomføre MU.

Videre kan midlertidig verge samtykke til opphevelse av taushetsplikt i de tilfellene det er behov for det. Dette kan omfattes av vergens mandat som beskrevet i pkt. 4.3 ovenfor.

Den som gjennomfører en MU har taushetsplikt etter helsepersonelloven. Det kan sendes epikrise f.eks. til pasientens fastlege eller andre som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig helsehjelp, jf. helsepersonelloven § 45a. Det foreligger videre opplysningsrett og opplysningsplikt etter bl.a. helsepersonelloven §§ 23, 25, 32 og 33 på vanlig måte, herunder til barneverntjenesten.

Etter dette er det vår vurdering at taushetsplikt ikke skal være til hinder for henvisning til, gjennomføring og evt. oppfølging av MU. Det er imidlertid behov for at regelverket tydeliggjøres i revidert retningslinje, slik at misforståelser eller usikkerhet ikke forhindrer nødvendig informasjonsflyt.

Siste faglige endring: 28. oktober 2022