Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.5Avklaring av hvor journal skal skrives og hvor bilder skal lagres

I møtene med barnehusene har det framkommet usikkerhet blant helsepersonell om hvor de skal dokumentere MU, herunder lagre bilder mv.

Helsepersonell som yter helsehjelp har dokumentasjonsplikt. jf. helsepersonelloven § 39. Relevante og nødvendige opplysninger ved gjennomføring av MU, herunder evt. bilder mm, dokumenteres på vanlig måte i pasientjournal etter reglene i helsepersonelloven kap. 8 og pasientjournalforskriften.

Ved KRMU er det lagt til grunn både i Felles retningslinjer og i Faglige råd at undersøkelsen har et "dobbelt formål" ved at den både skal avdekke og dokumentere forhold som er av betydning for straffesaken, og i vareta barnets helsemessige behov. Opplysninger fra undersøkelsen som er nødvendig og relevant for helsehjelpen, jf. pasientjournalforskriften §§ 6 flg., skal dokumenteres i pasientjournalen som beskrevet ovenfor.

Behov for omtale av dokumentasjon og journalføring vil bli tatt med inn i arbeidet med revisjon av felles retningslinje. Se også pkt. 5.8 nedenfor om behov for å sikre tilfredsstillende fasiliteter og utstyr på barnehusene.

Siste faglige endring: 28. oktober 2022