Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.6Tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid

Beskrivelse av tiltak

Det foreslås økt tverrfaglig samarbeid i barnehusene, som sikrer involvering av helse-, barnevern- og politisektor. Et slikt tverrfaglig samarbeid kommer i tillegg til formelt samarbeid i tilknytning til den enkelte barnehussak, herunder samråd 1 og oppsummeringsmøter (samråd 2).

Gjennom felles arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling bygges gjensidig tillit og respekt for hverandres fagområder. Det finnes flere eksempler på hvordan sikre tverrfaglig samarbeid; I Trondheim gjennomføres eksempelvis faste møter hver sjette uke, med representanter fra politiet, helseforetaket (sosialpediater), tannhelse og barnehuset. Barnehuset i Oslo arrangerer multidisiplinary team møter (MDT-møter) regelmessig. Ved noen barnehus arrangeres det felles faglige seminarer, samt felles konferanser.

Helsedirektoratet foreslår:

 • Regelmessige tverrfaglige samhandlingsmøter
 • tverretatlig saksevalueringsmøter, herunder MDT- møter
 • nasjonale konferanser for involverte aktører ved Statens barnehus.

Effekt av tiltak 

 • Innsikt i og forståelse av hverandres fagområder bedres
 • helse blir en mer integrert del av barnehuset
 • tilrettelegger for evaluering og forbedring
 • arbeidsprosessene blir mer effektive.

Forutsetning 

 • Barnehusene tilrettelegger for arenaer for samhandling
 • arbeidsgiverne oppfordrer til og sikrer ansatte mulighet (tid og ressurser) til å delta på møteplassene
 • det tilrettelegges for digital deltagelse
 • én aktør utpekes som ansvarlig for nasjonal konferanse.

Siste faglige endring: 28. oktober 2022