Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.7Sikre system for kunnskapsoppbygging og kvalitetsforbedring

Beskrivelse av tiltak

Helsedirektoratet anbefaler at det etableres et landsdekkende medisinsk kvalitetsregister innen sosialpediatri. Et slikt register vil kunne bidra til å gi økt kunnskap om barna som undersøkes, hvilke tilbud som gis og på sikt hvilken effekt det har. Det bør vurderes om et slikt kvalitetsregister kan bygge på modellen fra lokalt kvalitetsregister i sosialpediatri ved St. Olavs hospital, Trondheim. Denne modellen inneholder systematisk registrering av bakgrunnsinformasjon i saken, funn som gjøres ved undersøkelsen og hvilke tiltak som blir igangsatt i etterkant av undersøkelsene (Hafstad, 2021).

For å øke kvaliteten på tilbudet til barnet i Statens barnehus, er det i tillegg behov for mer omfattende statistikk over aktivitetene på barnehuset. Dette vil muliggjøre kontinuerlig evaluering og forbedring av barnehusenes tilbud, inkludert det medisinske.

Helsedirektoratet foreslår samtidig økt satsning på forskning på helsen til barn utsatt for vold og overgrep generelt, og i denne sammenheng spesifikt knyttet til tilbudet på Statens barnehus.

NOVA foreslår også at det settes av ressurser til forskning på barnehusmodellen (Bakketeig et al., 2021 s. 21) og at oppfølging og behandling registreres på en enhetlig måte, og at barnehusene rapporterer om dette på lik linje med antall avhør og klinisk rettsmedisinske undersøkelser (Bakketeig et al., 2021 s. 15-16).

Helsedirektoratet foreslår:

 • Et landsdekkende medisinsk kvalitetsregister i sosialpediatri etableres
 • statistikk fra barnehusene blir mer omfattende og kvalitetssikret  
 • forskning på helsen til barn utsatt for vold/overgrep prioriteres
 • evaluering av og forskning på barnehusets tilbud økes

Effekt av tiltak

 • Uønsket variasjon i tilbudet mellom barnehusene reduseres
 • bedre styringsdata for å sikre et tilbud til det beste for barnet
 • økt kunnskap om tilbud og oppfølging til barn på barnehuset
 • bedre grunnlag for evaluering og forskning.

Forutsetning

 • Utvikling, ansvar og finansiering av landsomfattende medisinsk kvalitetsregister i sosialpediatri
 • oppgradering av eksisterende system for registrering av data for barnehusene
 • opplæring av personell

Siste faglige endring: 28. oktober 2022