Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.5Kompetanseheving og fagutvikling i sosialpediatri

Beskrivelse av tiltak

Helsedirektoratet foreslår at det settes i gang et arbeid for å bidra til rekruttering og kompetanseheving for leger og sykepleiere i sosialpediatri. Den medisinske undersøkelsen bør utføres som en sosialpediatrisk undersøkelse. Legen bør være barnelege med tilleggskompetanse i sosialpediatri og sykepleier bør ha videreutdanning i barnesykepleie og tilleggskompetanse i sosialpediatri (Helsedirektoratet, 2019). Barneleger med sosialpediatrisk kompetanse er per i dag en begrenset ressurs i Norge, og det er derfor viktig med rekruttering og kompetanseheving. Helsedirektoratet minner om at det allerede i dag finnes noen nasjonale kurs i sosialpediatri.

Helsedirektoratet foreslår:

 • At mulighetene for en formell kompetanseheving i sosialpediatri for leger og sykepleiere utredes, inkludert supervisjon og hospiteringsordninger
 • tverrfaglig utdanning i sosialpediatri, etter modell for tverrfaglig utdanning i barnepalliasjon ved OsloMet, kan vurderes i tillegg
 • vurdere å etablere regionale kompetansetjenester på feltet. Det er en regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i Helse Sør-Øst, organisert under sosialpediatrisk seksjon, BUK, OUS. Det bør vurderes å etablere tilsvarende ved de andre RHFene 
 • årlig nasjonal konferanse for helsepersonell i sosialpediatri
 • videreutvikling av sosialpediatrisk fagnettverk.

Effekt av tiltak

 • Bidrar til å sikre flere kvalifiserte og kompetente leger og sykepleiere i sosialpediatri
 • bidrar til å sikre kunnskapsbasert praksis på feltet
 • bedret pasientsikkerhet og kvalitet, inkludert barnets rettssikkerhet
 • videreutvikle sosialpediatri som fagområde
 • kompetanseutvikling bidrar til å redusere turnover.

Forutsetning

 • helhetlig arbeid med kompetanseplan for leger og sykepleiere i sosialpediatri, med utgangspunkt i Faglige råd
 • utarbeidelse en nasjonal kursplan i sosialpediatri. En aktør utpekes som ansvarlig
 • RHFene sikrer tid og ressurser til at ansatte kan få bygget opp sin kompetanse

Siste faglige endring: 28. oktober 2022