Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.4Sikre at det er tilstrekkelig og tilgjengelig helsepersonell med riktig kompetanse på barnehuset

Beskrivelse av tiltak

For at kapasiteten av medisinske undersøkelser skal kunne økes må helseforetakene sørge for at det er tilstrekkelig med helsepersonell med riktig kompetanse tilgjengelig på barnehuset. Dette forutsetter at det prioriteres av ledelsen.  

Det vises til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring § 3, hvor det framgår at den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter for bl.a. å sikre faglig forsvarlige tjenester.

Det bør vurderes ordninger som gjør at kompetent helsepersonell er tilgjengelig for å gjennomføre medisinske undersøkelser på barnehusene kveldstid, helger og helligdager. Det kan vurderes om dette bør sees i sammenheng med felles vaktordninger med nærliggende BUK, slik at kompetent helsepersonell har ansvar for de akutte medisinske undersøkelser av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep på sykehuset og saker på barnehuset.

Innsiktsarbeidet har vist at det er ønskelig med økt fysisk tilstedeværelse av helsepersonellet fra helseforetaket. Økt fysisk tilstedeværelse kan ha positiv effekt på antall medisinske undersøkelser som blir gjennomført og blant annet det tverrfaglige samarbeidet.

Helsedirektoratet foreslår:

 • Helseforetakene gjør en behovsanalyse for å vurdere bemanningen som skal til for å sikre et tilbud om medisinsk undersøkelse, inkludert koordinering av saken, til alle barn på barnehuset
 • helseforetakene legger en plan for økt rekruttering av barneleger og sykepleiere inn i faste stillinger i sosialpediatri
 • helseforetaket tilrettelegger for at helsepersonell kan jobbe fra barnehuset og være mer fysisk til stede
 • det vurderes vakt- eller beredskapsordninger for helsepersonell fra sykehuset for å ivareta medisinske undersøkelser knyttet til sakene på barnehusene utenom ordinær åpningstid.

Effekt av tiltak

 • Økt kapasitet for MU/KRMU
 • sikrer helsepersonell til å utføre MU/KRMU på barnehuset
 • økt mulighet for MU/KRMU utenfor ordinær åpningstid
 • helse blir en mer integrert og synlig del av barnehuset.

Forutsetning

 • Økt rekruttering av helsepersonell til sosialpediatri
 • økt fokus på ledelse og lederansvar  
 • det må avsettes tid og finansiering til kompetansehevende tiltak som kurs, konferanser etc. for barneleger og sykepleiere i relevante fag/tema.

Siste faglige endring: 28. oktober 2022