Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.3Sikre en rutine for tilbud om MU

Beskrivelse av tiltak

Helsedirektoratet anbefaler at det utvikles og implementeres en rutine for å tilby MU i barnehusene. Rutinen skal bygge på Nasjonale faglige råd for medisinske undersøkelser ved Statens barnehus (Helsedirektoratet 2019) og aktuelt regelverk, se også kapittel 4. Målet med en slik rutine er å sikre at barnet som ikke er tilbudt en KRMU får et tilbud om MU. I tillegg er det ønskelig å sikre en tydeliggjøring av hvem som har ansvar for de ulike deler av prosessen. Rutinen skal også bidra til et bedre system for oppfølging av barnet.

Det foreslås at rutinen inneholder følgende:

 • Hvem har ansvar for at barnet tilbys MU
 • hvem kan henvise til MU og hvordan
 • hvem kan samtykke til en MU
 • rettslig adgang og prosedyre for deling av informasjon mellom helsepersonell og påtalemyndigheten i politiet
 • hvor og hvordan opplysninger skal dokumenteres / journalføres
 • hvordan barnet sikres oppfølging etter MU, herunder samråd 2.

Effekt av tiltak 

 • Bidrar til at flere fornærmede barn tilbys MU på barnehuset
 • reduserer variasjon i tilbudet mellom barnehusene
 • bidrar til at flere barn får oppfølging etter MU
 • forutsigbarhet for involverte 
 • muliggjør implementering av Faglige råd.

Forutsetning 

 • Avklaring av regelverk og handlingsrom knyttet til samtykke, henvisning, deling av taushetsbelagt informasjon mv., se også kapittel 4
 • mandatet til verger må omfatte bl.a. samtykke til MU
 • tilstrekkelig med helsepersonell/rom/utstyr
 • at personellet har kjennskap til rutinen og er godt informert om lov/forskrift, særlig knyttet til samtykke, henvisning og vergens rolle.

Siste faglige endring: 28. oktober 2022