Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Styrke tverrdepartemental styring av barnehusene

Beskrivelse av tiltak

Intensjonen bak Statens barnehus er et samarbeidsprosjekt mellom tre likeverdige departementer: Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, og Justis- og beredskapsdepartementet (Politidirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet, 2016). Dagens praksis er en barnehusmodell med forankring i justissektoren og politiet og en tydelig straffesaksdominans. Det forekommer en ubalanse i overordnet styring av barnehusene som må rettes opp.

Helsedirektoratet anbefaler at det etableres en tverrdepartemental styringsgruppe for å bidra til likeverdig aktiv deltakelse i styringen av barnehusene. Målet med en slik styringsgruppe vil være å sikre at alle departementene tar et faglig ansvar for sine sektorområder. Samtidig kan et nærmere samarbeid mellom departementene bidra til å motvirke ubalansen i nåværende barnehusmodell gjennom bedre felles overordnet styring. En slik styringsgruppe må ha et tydelig mandat og medlemmene må ha beslutningsmyndighet. Helsedirektoratet foreslår at sekretariatsfunksjonen går på rundgang mellom departementene.

Helsedirektoratet foreslår videre at det opprettes et saksforberedende organ til styringsgruppen med medlemmer fra relevante direktorater, helseforetak, barnehus, barnevern og politi. Dette organet bør også ledes på rundgang for å bidra til likeverdig engasjement og deltakelse på etatsnivå.

Helsedirektoratets anbefaling om tverrdepartemental styringsgruppe samsvarer delvis med anbefalinger fra NOVA-rapporten (Bakketeig et al., 2021 s. 15). NOVA anbefaler samtidig en endring av Barnehusrådet til et saksforberedende organ. Helsedirektoratet forutsetter at dette betyr en reetablering av Barnehusrådet med nytt mandat. I så tilfelle ønskelig at sekretariatsfunksjonen til Barnehusrådet da endres til å gå på rundgang.

Helsedirektoratet anbefaler at det igangsettes et tverretatlig prosjekt som har til hensikt å vurdere alternative barnehusmodeller. Vurderingen bør inkludere en kartlegging av barnehusmodellene fra andre land. Fra et helsefaglig perspektiv er straffesaksdominansen i barnehusene uheldig for barnet. Helsedirektoratet vil på nåværende tidspunkt derfor ikke gi sin støtte til NOVA sin konklusjon om fortsatt forankring av barnehuset til justissektoren og politiet (Bakketeig et al., 2021 s. 15), men anbefaler at forankringen utredes.

Effekt av tiltak

  • Det tverretatlige samarbeidet styrkes
  • ubalansen i dagens barnehusmodell, herunder straffesaksdominansen, motvirkes
  • det helse- og sosialfaglige perspektivet løftes.

Forutsetning

  • Det settes av nok ressurser i departement og underliggende etater
  • det utarbeides mandat til styringsgruppe og saksforberedende organ.

Siste faglige endring: 28. oktober 2022