Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Utdanning som virkemiddel for kvalifisering

Deltakelse i formell utdanning for voksne i befolkningen er høyere blant kvinner enn menn, og aldersmessig er flest mellom 25 og 34 år[40. Målgruppen for denne utredningen sammenfaller både i alder og kjønn med de foran nevnte. Forhold som fremmer livslang læring, er inngående redegjort for av Etter- og videreutdanningsutvalget[41]. Utvalget pekte blant annet på følgende tiltak som viktig for å sikre livslang læring:

  • Lettere tilgang til studier
  • Styrket studiefinansiering
  • Bedre muligheter til utdanning for personer utenfor arbeidslivet
  • Satsing på digitale og nettbaserte tilbud

Siden regjeringens kompetansereform[42] er arbeid rettet mot flere av disse områdene igangsatt og det antas at dette vil kunne ha positive effekter også for målgruppen til denne utredningen[43]. Det som i tillegg er påpekt som utfordringer som må arbeides med i kompetansereformen er at personer med lav utdanning og lav kompetanse, samt noen grupper eldre arbeidstakere og innvandrere deltar lite i læringsaktiviteter. Disse gruppene er representert i målgruppen for denne utredningen.

 

 

[41] NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling – livslang læring for omstilling og konkurranseevne. Tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/contentassets/849b377650a449d599d80835e74805ed/no/pdfs/nou201920190012000dddpdfs.pdf

[42] Meldt. St. 14 (2019-2020) Kompetansereformen – lære hele livet. Tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20192020/id2698284/  

[43 Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden. Tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-21-20202021/id2840771/

7.1. Fleksibel fagopplæring i videregående skole

7.2. Kvalifiseringsløp innenfor voksenopplæring

7.3. Høyere yrkesfaglig utdanning

7.4. Utdanning fra universitet og høgskole

7.5. Dokumentasjon og vurdering av realkompetanse

7.6. Erfaringer fra Danmark og Sverige

Siste faglige endring: 19. mars 2024