Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.3Høyere yrkesfaglig utdanning

Yrkesgrupper med fagbrev kan få spesialisert, høyere kompetanse gjennom utdanning som tilbys av fagskoler. Det finnes også tilbud ved fagskolen med andre opptakskrav enn fag- eller svennebrev. Fagskolene har i dag et bredt studietilbud relevant for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det arbeides i dag med utvikling av fagskoletilbudet i Norge[56]. Videre har regjeringen Solberg lansert strategien Videre vekst og kvalitet - strategi for høyere yrkesfaglig utdanning[57]. Av strategien kan det leses et ønske om blant annet å gi fagskolene økt myndighet og mulighet til å opprette og endre studietilbud selv etter en overordnet godkjenning fra NOKUT. I dag er det NOKUT som akkrediterer fagskolene og fagskoleutdanninger i Norge[58].

 

[56] Technopolis group (2020) Utredning om mulig parallell struktur i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Tilgjengelig her: https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/ua/2020/utredning-om-mulig-parallell-struktur-i-nkr_2020.pdf

[57] Kunnskapsdepartementet (2020) Videre vekst og kvalitet. Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning.  Tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/contentassets/73bad6b273184a5b9d41f7da9db50e4a/no/pdfs/strategi_yrkesfaglig-utdanning_kd.pdf  

Siste faglige endring: 19. mars 2024