Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.3Legemidler gitt i sykehus

Oversikt over kostnader til legemidler gitt i sykehus[1] for bruksområdene kreft, multippel sklerose, PD1-hemmere, sjeldne sykdommer, TNF, øye og opioidavhengighet framgår av tabell 3. Disse bruksområdene utgjorde til sammen 65,6 prosent av totale kostnader til legemidler gitt i sykehus i 2021. Legemidler uten kodet bruksområde utgjorde 32,9 prosent og kostnader for øvrige bruksområder utgjorde 1,5 prosent av kostnader for legemidler gitt i sykehus i 2021.

Tabell 3: Kostnader til legemidler i sykehus for utvalgte bruksområder fra 2017 til 2021. Målt i mill. kroner eksklusive mva. korrigert for prisvekst, og som andel av totale legemiddelkostnader i sykehus. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen).

Legemidler gitt i sykehus

Kostnader i faste kroner

Prosent av legemidler gitt i sykehus

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

Kreft

1005

1062

988

898

975

26,5

25,5

23,6

21,1

21,1

PD1/PDL1-hemmere

276

395

450

642

761

7,3

9,5

10,8

15,1

16,5

Sjeldne sykdommer

252

379

407

448

545

6,6

9,1

9,7

10,5

11,8

TNF

473

454

415

383

362

12,4

10,9

9,9

9,0

7,8

Øye

125

137

153

183

187

3,3

3,3

3,6

4,3

4,1

Multippel sklerose (MS)

214

212

175

142

143

5,6

5,1

4,2

3,3

3,1

Opioidavhengighet

30

33

27

50

61

0,8

0,8

0,6

1,2

1,3

Uten kodet bruksområde

1358

1412

1490

1441

1522

35,7

33,9

35,6

33,9

32,9

Øvrige bruksområder[2]

69

76

77

62

68

1,8

1,8

1,8

1,5

1,5

Legemidler gitt i sykehus totalt

3801

4159

4181

4248

4623

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Som det framgår av figur 4 så har det for flere bruksområder vært en kraftig vekst i kostnadene for perioden sett under ett. Kostnader for PD1/PDL1-hemmere har steget med 176,0 prosent, kostnader for legemidler mot sjeldne sykdommer har steget med 116,5 prosent og kostnader for legemidler mot øyesykdommer har steget med 49,9 prosent i perioden 2017 til 2021. For PD1/PDL1-hemmere er flere nye legemidler tatt i bruk i løpet av siste femårsperiode. Bruken har økt særlig for legemidlene Keytruda og Opdivo. Disse to legemidlene sto for nær 84 prosent av kostnadene innenfor PD1/PDL1-hemmere i 2021. For legemidler mot sjeldne sykdommer har det fra 2017 til 2021 vært stor økning i kostnader til legemidlene Octagam og Spinraza.

For bruksområdene multippel sklerose og TNF har det derimot vært en kostnadsreduksjon i perioden med henholdsvis 33,1 og 23,5 prosent. Vi ser også at veksten i kostnader for legemidler gitt i sykehus totalt har økt med 21,6 prosent fra 2017 til 2021. Veksten siste år var 8,8 prosent.

Figur 4: Indeksert utvikling i kostnader korrigert for prisvekst til legemidler i sykehus for perioden 2017 til 2021, hvor 2017 = 100. Totalt og for utvalgte bruksområder. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen).
Figur 4: Indeksert utvikling i kostnader korrigert for prisvekst til legemidler i sykehus for perioden 2017 til 2021, hvor 2017 = 100. Totalt og for utvalgte bruksområder. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen).

 

[1] Ordningen med nøytral merverdiavgift for offentlige helseforetak ble innført i 2017, noe som innebærer at helseforetakenes kostnader rapporteres eksklusive merverdiavgift fra og med 2017. Kostnader til legemidler gitt i sykehus presenteres derfor eksklusive mva.

[2] Omfatter bruksområdene alvorlig astma, anemi, blodkoagulasjon, CAR-T, hepatitt B og C, HIV, kolonstimulerende, kronisk nyresykdom, narkolepsi, nevroendokrine svulster, pulmonell arteriell hypertensjon (PAH), revmatologiske sykdommer, transplantasjoner og veksthormoner

Siste faglige endring: 02. desember 2022