Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.3Legemidler gitt i sykehus

Oversikt over kostnader til legemidler gitt i sykehus for bruksområdene kreft, multippel sklerose, PD1-hemmere, sjeldne sykdommer, TNF og øye framgår av tabell 3. Disse bruksområdene utgjorde til sammen 63 prosent av totale legemiddelkostnader i sykehus i 2020. Legemidler uten kodet bruksområde utgjorde 34 prosent av kostnadene i 2019.

 

mva. korrigert for prisvekst, og som andel av totale legemiddelkostnader i sykehus. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen).

Tabell 3: Kostnader til legemidler i sykehus for utvalgte bruksområder fra 2016 til 2020. Målt i mill. kroner inklusive mva. korrigert for prisvekst, og som andel av totale legemiddelkostnader i sykehus. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen).

Legemidler i sykehus

Kostnader i faste kroner

Prosent av totale kostnader for legemidler gitt i sykehus

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Kreft

1109

1240

1350

1295

1225

26

26

26

25

23

Multippel sklerose (MS)

271

263

262

216

175

6

6

5

4

3

PD1-hemmere

154

340

445

476

670

4

7

9

9

13

Sjeldne sykdommer

211

286

443

476

529

5

6

9

9

10

TNF

507

577

553

504

465

12

12

11

10

9

Øye

145

154

169

188

226

3

3

3

4

4

Sum utvalgte legemidler

2397

2860

3221

3156

3288

57

61

63

61

63

Som det framgår av figur 4 så har det for flere bruksområder vært en kraftig vekst i kostnadene for perioden sett under ett. Kostnader for PD1-hemmer har steget med 336 prosent, kostnader for legemidler mot sjeldne sykdommer har steget med 150 prosent og kostnader for legemidler mot øyesykdommer har steget med 56 prosent i perioden 2016 til 2020. For bruksområdene multippel sklerose og TNF har det derimot vært en kostnadsreduksjon i perioden med henholdsvis 36 og 8 prosent. Vi ser også at veksten i kostnader for legemidler gitt i sykehus totalt har avtatt etter 2018.

Figur 4 Indeksert utvikling i kostnader korrigert for prisvekst til legemidler i sykehus for perioden 2016 til 2020.JPG
Figur 4: Indeksert utvikling i kostnader korrigert for prisvekst til legemidler i sykehus for perioden 2016 til 2020, hvor 2016 = 100. Totalt og for utvalgte bruksområder. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen).

 

Siste faglige endring: 03. desember 2021