Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.2H-reseptordningen

I løpet av perioden 2008 til 2020 har finansieringsansvaret for flere legemiddelområder blitt overført fra folketrygden til h-reseptordningen i spesialisthelsetjenesten, og dermed økt kostnadsnivået for h-reseptordningen.

Følgende budsjettoverføringer[1] har blitt gjort i løpet av perioden:

  • 258 mill. kroner knyttet til overføring av ansvaret for MS-legemidler i 2008.
  • 300 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for kreftlegemidler i 2014.
  • 1169 mill. kroner til overføring av ansvar for legemidler knyttet til anemi, blodkoagulasjon, hepatitt C, kolonstimulerende midler og veksthormoner i 2016.
  • 730 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for PAH-legemidler per 01.07.2017 og flere kreftlegemidler per 01.05.2017.
  • 1058 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for legemiddelgrupper til behandling av alvorlig astma, mastocytose, HIV, hepatitt B og C i 2018.
  • 1283 mill. kroner knyttet til overføring av ansvar for legemidler til behandling av sjeldne sykdommer og veksthormonforstyrrelser, samt reversering til folketrygden av 145 mill. kroner for legemiddelet Xolair. Netto budsjettstyrking utgjorde 1138 mil kroner i 2019.
  • 265 mill. kroner knyttet til legemidler til behandling av sjeldne tilstander og veksthormonforstyrrelser i 2020 (helårsvirkning av overføringen i 2019).

Som nevnt i kapittel 1.1 inngår det en forventning om vekst i kostnadsnivå i budsjettoverføringene, som vi ikke har tilstrekkelig informasjon om til å kunne hensynta fullt ut i beregningene.  For å belyse kostnadsutviklingen for h-reseptordningen har vi derfor valgt å vise utviklingen målt i faste kroner, uten korrigering for budsjettstyrking per bruksområde.

Tabell 2 viser prisjusterte kostnader per bruksområde for legemidler i h-reseptordningen for årene 2008 til 2020. Figur 2 viser utviklingen for utvalgte legemidler som har inngått i ordningen fram til og med 2020. Bare legemidler med kostnadsnivå av en viss størrelse er med i figuren.

Tabell 2: Kostnadsutvikling per bruksområde for legemidler i h-reseptordningen i perioden fra 2008 til 2020, målt i mill. kroner inklusive mva. Korrigert for prisvekst. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen).

Bruksområde

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Alvorlig astma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

43

58

Anemi

 

 

 

 

 

 

 

 

48

46

54

57

53

Blodkoagulasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

332

320

307

310

272

Hepatitt B og C

 

 

 

 

 

 

 

 

461

501

292

156

110

HIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455

374

341

Ikke kodet bruksområde/øvrige legemidler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

Kolonistimulerende

 

 

 

 

 

 

 

 

103

67

56

39

26

Komplikasjoner ved nyresvikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Kreft

3

1

 

 

 

 

310

337

355

1096

1467

1497

1618

Multippel sklerose (MS)

310

304

301

268

325

377

520

613

631

640

675

742

741

Pulmonell arteriell

hypertensjon (PAH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167

157

138

145

Sjeldne sykdommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1125

1337

TNF

1037

1028

1128

1152

1220

1306

1477

1540

1484

1524

1513

1109

973

Transplantasjoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Transtyretin amyloidose

Polynevropati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

9

Veksthormoner

 

 

 

 

 

 

 

 

119

78

84

88

61

Sum

1350

1333

1429

1419

1546

1683

2307

2490

3532

4439

5097

5681

5871

 

TNF har vært del av ordningen i hele perioden. Fra 2008 til 2017 var det en kostnadsvekst for TNF på 46,9 prosent. Etter 2017 har det vært en reduksjon i kostnader til TNF på 36,2 prosent, slik at det for hele perioden fra 2008 til 2020 har det vært en reduksjon i kostnader på 6,2 prosent.

Legemidler mot multippel sklerose har også vært en del av ordningen i hele perioden. Fra 2008 til 2020 har kostnadsveksten vært 139,4 prosent, men siste år var det en svak kostnadsreduksjon på 0,1 prosent.

For legemidler mot hepatitt B og C har det vært en kostnadsreduksjon på 29,6 prosent siste år, og for legemidler mot HIV har det vært en kostnadsreduksjon på 8,9 prosent.

Finansieringsansvaret for legemidler mot sjeldne sykdommer ble overført til h-reseptordningen med virkning fra 1. februar 2019.  Fra 2019 til 2020 var det en kostnadsvekst på 18,8 prosent for disse legemidlene. Dersom man korrigerer for at budsjettoverføringen ikke hadde helårsvirkning i 2019, var veksten 8,9 prosent.

Figur 3 viser den prosentvise kostnadsfordelingen per bruksområde i h-reseptordningen. Som det framgår av figuren, utgjorde legemidler mot kreft den største kostnadsandelen med 28 prosent av totale kostnader.

Figur 3: Kostnadsfordeling i prosent per bruksområde i h-reseptordningen i 2020. Kilde: Sykehusenes legemiddelstatistikk (SLS-databasen).
 

[1] Budsjettoverføringene er oppgitt inklusive mva. Kilde: Prop. 1 S for aktuelle budsjettår.

Siste faglige endring: 03. desember 2021