Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Kostnadsutvikling 2008–2020

Legemidler i helseforetak omfatter følgende grupper:

  • Legemidler gitt i sykehus
  • Hjemmeadministrerte legemidler (h-reseptordningen)
  • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Kostnadsutviklingen for legemiddelassistert rehabilitering vil ikke bli kommentert nærmere i denne rapporten.

Kostnader til legemidler i helseforetak utgjorde 11,2 mrd. kroner inklusive mva. i 2020 (9,0 mrd. kroner eksklusive mva.). Korrigert for prisvekst var veksten i legemiddelkostnader på 148,8 prosent i perioden 2008 til 2020. Siste år fra 2019 til 2020 var veksten 2,3 prosent.

For h-reseptordningen var det en økning i realkostnader på 334,9 prosent i perioden 2008 til 2020. I denne perioden har finansieringsansvaret for flere legemiddelområder blitt overført fra folketrygden til h-reseptordningen i helseforetakene. Veksten i kostnader til h-reseptordningen, og dermed også de totale legemiddelkostnadene, må derfor sees i sammenheng med endret finansieringsansvar.

Korrigert for endret finansieringsansvar var det, som det framgår av figur 1, en reduksjon på 6,6 prosent i kostnader til h-reseptordningen fra 2008 til 2020. Siste år fra 2019 til 2020 har det vært en reduksjon i kostnadene på 1,3 prosent. Dette innebærer at veksten i kostnader i h-reseptordningen har vært lavere enn budsjettstyrkingene i perioden. Lavere kostnadsvekst kan skyldes både lavere forbruk av overførte legemidler og lavere pris enn forutsatt i budsjettoverføringene.

Ved overføring av finansieringsansvaret for legemidler til h-reseptordningen ble bevilgningen til de regionale helseforetakene styrket for å ta hånd om forventet utgiftsnivå. I bevilgningene inngår dermed også en forventning om vekst i utgiftsnivå som vi ikke har tilstrekkelig informasjon om til å kunne korrigere for i beregningene. Ideelt sett skulle forventet vekst vært ekskludert før korreksjon for budsjettstyrking. Dette må tas i betraktning ved vurdering av beregnede størrelser.

Korrigert for budsjettstyrkingen til h-reseptordningen, var det i perioden 2008 til 2020 en vekst i totale kostnader til legemidler på 18,9 prosent, mens det siste år fra 2019 til 2020 var en liten reduksjon i kostnader på 0,1 prosent.

For legemidler gitt i sykehus var det en økning i realkostnader på 74,8 prosent fra 2008 til 2020, og fra 2016 til 2020 var realveksten på 24,6 prosent. Fra 2019 til 2020 var veksten i kostnader 1,6 prosent.

 

Figur 1: Utvikling i kostnader til legemidler i helseforetak med og uten korreksjon for budsjettstyrking nye legemidler i  h-reseptordningen, korrigert for prisvekst. Indeks 2008 = 100.
Figur 1: Utvikling i kostnader til legemidler i helseforetak med og uten korreksjon for budsjettstyrking nye legemidler i  h-reseptordningen, korrigert for prisvekst. Indeks 2008 = 100.
Tabell 1: Kostnader til legemidler i helseforetak i perioden 2008 til 2020, med og uten korreksjon for budsjettstyrking nye legemidler i h-reseptordningen. Løpende og faste priser inklusive mva., målt i mill. kroner. Kilde: Sykehusenes legemiddelstatistikk (SLS-databasen).

År

Uten korreksjon for budsjettstyrking

Med korreksjon for budsjettstyrking

Løpende priser

Faste priser

Faste priser

Sum kostnader

Sum kostnader

Legemidler i sykehus

H-resept

LAR[1]

Sum kostnader

H-resept

2008

                    3 484

            4 516

            2 995

       1 350

   172

            9 450

       6 284

2009

                    3 633

            4 568

            3 045

       1 333

   191

            9 503

       6 267

2010

                    3 929

            4 736

            3 117

       1 429

   190

            9 670

       6 363

2011

                    4 098

            4 872

            3 247

       1 419

   206

            9 806

       6 354

2012

                    4 343

            5 052

            3 314

       1 546

   192

            9 986

       6 480

2013

                    4 583

            5 273

            3 406

       1 683

   184

          10 207

       6 618

2014

                    5 433

            6 135

            3 643

       2 307

   185

          10 730

       6 902

2015

                    5 893

            6 576

            3 902

       2 490

   184

          11 171

       7 086

2016

                    7 329

            7 917

            4 201

       3 532

   184

          11 249

       6 864

2017

                    8 731

            9 310

            4 686

       4 439

   184

          11 864

       6 994

2018

                    9 869

          10 409

            5 128

       5 097

   184

          11 847

       6 535

2019

                  10 654

          10 984

            5 155

       5 681

   148

          11 249

       5 946

2020

                  11 237

          11 237

            5 235

       5 871

   131

          11 237

       5 871

 

[1] Kostnadstall for LAR i 2020 er en prognose og ikke faktiske kostnader. Data for LAR leveres årlig fra Reseptregisteret, men leveransen er forsinket.

 

Siste faglige endring: 03. desember 2021