Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Kontroll med restriktive tiltak og gjennomgang av tvangsprotokollene

Kontrollkommisjonen skal føre kontroll med restriktive tiltak som iverksettes i institusjonen, og skal derfor bli forelagt og gjennomgå alle vedtak som institusjonen har fattet i medhold av psykisk helsevernloven kapittel 4 (vedtak om gjennomføring av psykisk helsevern). Dersom vedtakene er mangelfulle, herunder utilstrekkelig begrunnet, skal kontrollkommisjonen ta dette opp med institusjonen.

Flere kommisjoner rapporterer om funn og oppfølgning knyttet til tvangsmedisineringsvedtak (psykisk helsevernloven § 4-4) og tvangsmiddelvedtak (psykisk helsevernloven § 4-8):

Flere kommisjoner har rapportert om manglende tvangsmedisineringsvedtak overfor pasienter som mangler samtykkekompetanse, men som ikke motsetter seg legemiddelbehandlingen. En kommisjon har rapportert om en betydelig økning av antall slike vedtak ved institusjonen etter at kommisjonen har hatt dialog med ledelsen om dette.

En kommisjon har rapportert om at den har anbefalt institusjonen å bruke maler for å sikre tilstrekkelig begrunnelse av vedtak.

Andre eksempler på funn ved kontroll av tvangsmedisineringsvedtak er lang tid fra legeundersøkelse gjennomføres, til faglig ansvarlig fatter vedtaket og vedtak som har for lang varighet.

Kontroll av skjermings- og tvangsmiddelvedtak viser tilfeller av vedtak med mangelfull beskrivelse av faktum og begrunnelser. En kommisjon har ved gjennomgang av vedtak om mekaniske tvangsmidler (beltelegging) stilt spørsmål om lempeligere tiltak kunne vært anvendt, og påpekt manglende vurdering av lempeligere tiltak hver 8. time.

En kommisjon har rapportert om bruk av mekaniske tvangsmidler (beltelegging) av pasient under 16 år. Det er også rapportert om et tilfelle av bruk av mekanisk tvangsmidler (beltelegging) av pasient etter pasienten fikk alvorlig illebefinnende. Kommisjonen rapporterer at belteleggingen framsto som gjennomført "for sikkerhets skyld".

En kommisjon avdekket bruk av spytthette og har bedt institusjonen følge opp Sivilombudets anbefaling om å fjerne spytthetter fra institusjonen.

Flere kommisjoner har rapportert om manglende rutiner, og manglende gjennomføring av ettersamtaler, jf.  psykisk helsevernloven § 4-2, etter gjennomført tvangsbruk.

Siste faglige endring: 21. desember 2023