Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.5Klager på vedtak ved dom på overføring til tvungent psykisk helsevern

Lovbrytere som er utilregnelige etter straffeloven § 20 annet til fjerde ledd, kan idømmes overføring til tvungent psykisk helsevern, jf. straffeloven § 62. Etter at tre ukers døgnopphold i institusjon er gjennomført, kan vedtaket om overføring påklages til kontrollkommisjonen etter phvl. § 5-4. Kontrollkommisjonen prøver om vedtaket fremstår som urimelig ut fra hensynet til den domfelte, andres liv, helse og frihet, plasseringsalternativene og forholdene ellers.

I 2022 mottok kontrollkommisjonene 25 klager på vedtak om overføring etter § 5-4. Fire av klagene ble tatt til følge. Antall klager har vært nokså stabilt de senere årene, men var relativt høyt både i 2020 og 2021. Se tabell 8.

De fleste klagene på vedtak om overføring ble fremsatt av domfelte selv. Dette gjaldt 18 av de 25 klagene i 2022, hvor de resterende 7 klagene ble fremsatt av påtalemyndigheten. Fra 2022 ble det i rapporteringsskjemaet til kontrollkommisjonene eksplisitt bedt om rapportering av antall klager fremsatt av påtalemyndigheten.

Tabell 8. Antall klager på vedtak om overføring etter § 5-4 og utfall av kontrollkommisjonenes behandling. Utvikling i perioden 2016-2021.

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totalt antall klager

12

11

10

9

26

10

25

Herav klager fra domfelte

7

9

7

9

24

7

18

Herav klager fra pårørende

3

1

1

0

1

3

0

Herav klager fra påtalemyndigheten

*

*

*

*

*

*

7

Klagen er trukket

1

3

4

2

4

2

5

Klagen er ikke tatt til følge

10

7

6

6

18

5

14

Klagen er tatt til følge

0

0

1

0

2

2

4

Avvisning

1

0

0

0

1

0

1

Annet

1

1

0

7

1

1

0

* Ikke oppgitt eksplisitt i rapporteringen før 2022

Siste faglige endring: 21. desember 2023