Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Klager på gjennomføringsvedtak (kapittel 4-vedtak)

Kommisjonene behandler også klager på vedtak om bruk av restriktive tiltak under gjennomføring av psykisk helsevern, herunder vedtak om skjerming, innskrenkninger i retten til forbindelse med omverdenen, undersøkelse av rom og eiendeler, samt kroppsvisitasjon, beslag, rusmiddeltesting, bruk av tvangsmidler og overføringer.

Omfanget av klager på gjennomføringsvedtak er lite, sett i forhold til antall vedtak og antall pasienter dette gjelder. Samlet sett har antall klager økt i perioden 2016-2022. Se figur 10. De fleste klager gjelder bruk av skjerming, og her er antall klager mer enn doblet gjennom perioden. I 2017 ble det innført regler om at det alltid skal fattes vedtak hvis pasienten motsetter seg skjerming, noe som kan ha medvirket til økningen i antall klager på skjermingsvedtak. Antall klager på bruk av mekaniske tvangsmidler og korttidsvirkende legemidler gikk litt ned i 2022, mens antall klager på isolasjon og kortvarig fastholding gikk opp. På grunn av små volum kan klager fra noen få pasienter slå mye ut i denne statistikken. 

Figur 10. Antall klager på vedtak om skjerming og bruk av tvangsmidler i perioden 2016-2022.
Figur 10. Antall klager på vedtak om skjerming og bruk av tvangsmidler i perioden 2016-2022.

Vi har ikke lett tilgjengelige data på antall gjennomføringsvedtak, men tall fra nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI)[6] viser antall pasienter som har fått vedtak om bruk av tvangsmidler etter § 4-8 (inkluderer ikke skjerming). Antall pasienter som har fått minst ett vedtak om tvangsmiddelbruk har økt i perioden 2016-2022. Fram til 2020 var det størst vekst i antall pasienter med vedtak om kortvarig fastholding, men antallet har gått litt ned siste to år. I 2022 var det størst vekst i antall pasienter med vedtak om kortvarig isolasjon. Se figur 11.  

Figur 11. Antall pasienter med minst ett vedtak om bruk av tvangsmidler, basert på tall fra nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI). Utvikling i perioden 2016-2022.
Figur 11. Antall pasienter med minst ett vedtak om bruk av tvangsmidler, basert på tall fra nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI). Utvikling i perioden 2016-2022.

Klagene på gjennomføringsvedtak blir i hovedsak ikke tatt til følge, se tabell 6. På grunn av små tall kan medholdsprosenten endres mye med ett medhold fra eller til. For skjerming, som har størst volum, fikk 12 av 297 behandlede klager (4 prosent) medhold i 2022.

Tabell 6. Antall klager på gjennomføringsvedtak i 2022 og utfall av kontrollkommisjonens behandling.
 

Totalt antall klager

Ikke tatt til følge

Tatt til følge

Avvist

Annet

Trukket

Klager på vedtak om skjerming, jf. § 4-3

409

277

12

1

4

112

Klager på vedtak om innskrenket forbindelse med omverdenen, jf. § 4-5 annet ledd

225

156

14

2

2

60

Klager på vedtak om innskrenket forbindelse med omverdenen, jf. § 4-5 fjerde ledd

7

4

1

0

0

2

Klager på vedtak om undersøkelse av rom og eiendeler, samt kroppsvisitasjon, jf. § 4-6

18

12

1

0

0

5

Klager på vedtak om beslag, jf. § 4-7

12

6

2

0

0

4

Klager på vedtak om rusmiddeltesting, jf. § 4-7a annet ledd

2

1

0

1

0

0

Klager på vedtak om bruk av mekaniske tvangsmidler, jf. § 4-8 annet ledd bokstav a

97

61

11

0

4

22

Klager på vedtak om kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede, jf. § 4-8 annet ledd bokstav b

85

74

0

0

1

10

Klager på vedtak om bruk av korttidsvirkende legemidler, jf. § 4-8 annet ledd bokstav c

32

18

3

0

0

11

Klager på vedtak om bruk av kortvarig fast-holding, jf. § 4-8 annet ledd bokstav d

80

45

6

1

2

25

Klager på vedtak om undersøkelse av pasientens person, rom og eiendeler, jf. § 4A-4

11

7

2

1

0

1

Klager på vedtak om innskrenket forbindelse med omverdenen, jf. § 4A-6

16

9

2

0

2

4

Klager på vedtak om nattelåsing av pasient-rom, jf. § 4A-6a

0

0

0

0

0

0

Klager på vedtak om overføring uten samtykke, jf. § 4-10

Det skal treffes vedtak ved overføring av en pasient mellom institusjoner eller overføring til annen form for tvang. Det treffes ikke vedtak ved overføring mellom ulike former for døgnopphold innen samme institusjon. Vedtak om overføring kan påklages inntil en uke etter at vedtak er fattet. Kontrollkommisjonen skal vurdere om vedtaket er urimelig, og vedtak kan vanligvis ikke iverksettes før eventuell klagesak er avgjort.

I 2022 ble det meldt inn 353 klager på overføring, hvorav 101 ble trukket før behandling. Se tabell 7. Av behandlede klager ble 12 prosent (29 saker) tatt til følge, 3 prosent (8 saker) avvist, og 7 prosent (18 saker) registrert med annet utfall. Vedtaket ble opprettholdt for 79 prosent av klagene (200 klager), som er litt mer enn i 2021 (76 prosent).

Tabell 7. Antall klager på vedtak om overføring etter § 4-10 og utfall av kontrollkommisjonenes behandling. Utvikling i perioden 2016-2022.

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totalt antall klager

208

209

213

238

276

299

353

Klagen er trukket

51

44

45

63

63

75

101

Klagen er ikke tatt til følge

110

106

125

142

156

171

200

Klagen er tatt til følge

31

26

26

23

34

34

29

Avvisning

10

6

7

5

6

6

8

Annet

4

8

10

19

19

11

18

 

[6] https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/psykisk-helse-for-voksne/tvangsmiddelbruk-i-psykisk-helsevern-for-voksne

Siste faglige endring: 21. desember 2023