Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Dokumentkontroll

Kontroll ved etablering av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern, jf. § 3-8

Ifølge tall innrapportert fra kontrollkommisjonene ble det i 2022 utført 4213 kontroller av vedtak om etablering av tvungen observasjon og 4598 kontroller av vedtak om etablering av tvungent psykisk helsevern. Vi ser av figur 1 at antall dokumentkontroller gikk ned i 2017, men har økt i årene etter.[3] Antall dokumentkontroller av vedtak om tvungen observasjon gikk litt ned i 2021, men økte igjen i 2022.

Samlet sett økte antall dokumentkontroller med 6 prosent fra 2021 til 2022. For vedtak om tvungen observasjon var veksten 7 prosent, og for vedtak om tvungent psykisk helsevern 5 prosent.

Figur 1. Rapporterte dokumentkontroller av vedtak om etablering av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern i perioden 2016-2022.
Figur 1. Rapporterte dokumentkontroller av vedtak om etablering av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern i perioden 2016-2022.

Noen pasienter overføres fra et vedtak om tvungen observasjon til tvungent psykisk helsevern. Det skal da gjøres nytt vedtak. Tall fra Norsk pasientregister viser at det i 55 prosent av tvangsinnleggelsene i 2022 var etablert tvungent psykisk helsevern uten forutgående observasjonsperiode. Ved 15 prosent av tvangsinnleggelsene ble pasienten underlagt tvungent psykisk helsevern i etterkant av observasjon. 30 prosent av tvangsinnleggelsene besto kun av tvungen observasjon.  Andel tvangsinnleggelser uten innledende observasjon har økt i løpet av perioden 2016-2022.[4]

Det er noe usikkerhet knyttet til om veksten i tvungent psykisk helsevern de siste årene delvis skyldes bedre rapportering av kontroller av vedtak ved overføring fra tvungen observasjon. Det overordnede utviklingsmønsteret stemmer imidlertid godt med tall fra Norsk pasientregister, som viser en nedgang i antall tvangsinnleggelser fra 2016 til 2017, og vekst i årene etter.[4]  

Utfall av dokumentkontroll

Det er kun i få tilfeller at vedtak om tvungent vern ikke videreføres etter kontrollkommisjonenes dokumentkontroll. Som i tidligere år opprettholdt kontrollkommisjonene vernet i nesten alle sakene (>99 prosent) i 2022. Dette gjaldt både vedtak om tvungen observasjon (TO) og vedtak om tvungent psykisk helsevern (TPH). Av over 4500 kontroller av vedtak om tvungent psykisk helsevern (TPH) opphørte vernet i kun 12 saker.

Unntak fra konverteringsforbudet

I følge § 3-4 kan den som er under psykisk helsevern etter eget samtykke ikke overføres til tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern mens det frivillige vernet pågår (konverteringsforbud). Forbudet gjelder likevel ikke dersom utskrivning innebærer at pasienten utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse. I forbindelse med kontroll etter § 3-8 første ledd skal kontrollkommisjonen ved skriftlig redegjørelse gjøres særskilt oppmerksom på at det er truffet en beslutning om konvertering.

I 2022 mottok kontrollkommisjonene 174 redegjørelser for unntak fra konverteringsforbudet, som er en nedgang fra året før og det laveste i perioden 2016-2022. Se figur 2. Antall redegjørelser økte i årene 2016-2019, men har variert de siste tre år.  

Figur 2. Antall mottatte skriftlige redegjørelser for unntak fra konverteringsforbudet jf. § 3-4 annet ledd. Utvikling i perioden 2016-2022.
Figur 2. Antall mottatte skriftlige redegjørelser for unntak fra konverteringsforbudet jf. § 3-4 annet ledd. Utvikling i perioden 2016-2022.

Behandling av saker som gjelder barn over tolv år, jf. § 2-1 annet ledd.

Spørsmålet om etablering av psykisk helsevern på bakgrunn av foreldresamtykke for barn som har fylt tolv år, bringes inn for kommisjonen i tilfeller der barnet selv motsetter seg innleggelsen. Det ble for 2022 registrert 58 slike saker, som er færre enn året før (74). Ingen av sakene i 2022 medførte at vernet ikke ble etablert. Se tabell 1.

Tabell 1. Antall saker om etablering av psykisk helsevern med opphold i institusjona for barn som har fylt tolv år, der barnet ikke er enig i tiltaket. Utvikling i perioden 2016-2022.

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totalt antall saker

49

42

65

59

56

74

58

Vernet etableres

28

21

24

28

32

36

39

Vernet etableres ikke

0

0

2

4

1

1

0

Annet

10

21

39

27

25

37

19

a Inkluderer døgnkontinuerlig behandling etter arena-fleksibel modell.

Etterprøving av begjæring, jf.§ 2-2 fjerde ledd

Etter § 2-2 første ledd kan en person som søker psykisk helsevern, etter at den faglig ansvarlige har begjært det, samtykke til å være undergitt reglene om tvungent psykisk helsevern i inntil tre uker fra etableringen av vernet. Etter § 2-2 fjerde ledd kan den faglig ansvarliges beslutning om å kreve samtykke, bringes inn for kontrollkommisjonen av pasienten, den nærmeste pårørende eller den som handler på pasientens vegne. Gjelder beslutningen barn som har fylt tolv år, og barnet selv ikke er enig i tiltaket, skal beslutningen bringes inn for kontrollkommisjonen. I 2022 behandlet kommisjonene 12 slike saker, som er flere enn året før (2 saker). Begjæringene ble tatt til følge i alle sakene. Se tabell 2.

Tabell 2. Antall etterprøvinger av begjæring om pasientens samtykke til å være undergitt tvungent vern og utfall av kontrollkommisjonens behandling. Utvikling i perioden 2016-2022.

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Antall etterprøvinger av begjæring

16

21

28

5

5

2

12

Begjæringen tatt til følge

11

19

27

4

2

2

12

Begjæringen ikke tatt til følge

1

5

1

0

2

0

0

Annet

5

7

0

1

1

0

0

 

 

[3] Merk at det for noen få kommisjoner er gjort anslag på antall dokumentkontroller i enkelte år. Se vedlegg A om datagrunnlag.

Siste faglige endring: 21. desember 2023