Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Utvikling i behov for tannhelsepersonell

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten omfatter tannhelsetjeneste til gruppene som opplistet i Lov om tannhelsetjenesten[81]. Samlet utgjorde det om lag 1,5 millioner personer, 28 prosent av befolkningen i 2022. Utfordringsbildet i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er primært høyt sykefravær og høy turnover blant tannleger og tannpleiere.

Fylkeskommunal tannhelsetjeneste har fått ansvar for flere pasientgrupper de siste årene. Det er også et lovforslag ute på høring om endringer hvor det foreslås rettigheter for ytterligere to grupper[82]. Dette vil kunne medføre behov for å tilsette flere tannpleiere og tannleger. Behov for tannhelsepersonell både i fylkeskommunal og privat tannhelsetjeneste vil også påvirkes av økende antall flyktninger[83].

De demografiske framskrivningene omtalt i kapittel 3.1, beskriver at antallet og andelen brukere over 80 år vil øke betydelig i årene fremover, også andelen med omfattende bistandsbehov. Vedtak om institusjons- og hjemmebaserte helsetjenester, vil oftest utløse rettighet til gratis tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten[84] og også kunne bidra til økt behov for tannhelsepersonell, særlig tannpleiere og tannleger. Dette understøttes også i Tid for handling[85].

Videre peker Tid for handling på at det er rekrutteringsutfordringer i deler av tannhelsetjenesten. Dette synes primært å handle om skjev geografisk fordeling av tannhelsepersonell, samt skjev fordeling mellom den private og offentlige delen av tannhelsetjenesten. I framskrivninger av arbeidsmarkedet for helsepersonell frem mot 2040[86], legges det til grunn en større vekt på tannpleie og forebyggende behandling. Dette kan drive frem en fortsatt vekst i etterspørselen etter tannpleiere fram mot 2040. Regjeringen har i tråd med Hurdalsplattformen, satt ned et utvalg som skal gjennomgå tannhelsetjenesten, og særlig vurdere forslag som holder oppe, styrker og videreutvikler tannhelsetjenesten sine helsefremmende og forebyggende tilbud.

Nasjonale data for tann- og munnsykdom og behandling hos den voksne befolkningen er utilstrekkelig. De manglende dataene skyldes blant annet at privat tannhelsetjeneste står for størstedelen av all tannbehandling av voksne, ca. 2/3 av befolkningen.

Figur G

Utvikling av kommunalt pasient- og brukerregister for tannhelsetjenester

Helsedirektoratet har i oppdrag å utvikle Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) slik at det omfatter data fra tannhelsetjenesten. Innmelding av tannhelsedata til KPR vil bl.a. gjøre det mulig å sikre informasjon om hvor tannhelsetilbud er tilgjengelig, vurdere behovet for tannhelsetjenester i befolkningen og å vurdere om det er variasjon i tilgjengelighet, finansiering og bruk av tannhelsetjenester.

Tannhelseutvalget ble oppnevnt av regjeringen i 2022 og utvalgets forslag skal baseres på tilgjengelig kunnskap og utredninger, med utgangspunkt i status og ev. framskrivninger av befolkningens tannhelse. Helsedirektoratet skal derfor levere analyser til utvalget basert på datafangst av tannhelsedata til KPR og legge en plan for permanent innmelding av tannhelsedata til KPR.

 

 

[82] Regjeringen.no (2023) Høyring - forslag til endringar i tannhelsetjenesteloven og enkelte forskrifter (rettar for nye grupper av pasientar mv.). Tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-forslag-til-endringar-i-tannhelsetjenesteloven-og-enkelte-forskrifter-rettar-for-nye-grupper-av-pasientar-mv/id2984052/

[85] NOU 2023:4 Tid for handling – Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-4/id2961552/

[86] SSB (2023) Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040. Tilgjengelig: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/artikler/arbeidsmarkedet-for-helsepersonell-fram-mot-2040/

Siste faglige endring: 19. desember 2023