Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.3Rekruttere og beholde tannhelsepersonell

Tannhelsesekretærer

Antall autoriserte tannhelsesekretærer per år varierer noe, med 216 i 2018 og 302 i 2022, og flertallet er utdannet i Norge. Tannhelsesekretærer er en viktig ressurs i tannhelsetjenesten i team med tannlege eller tannpleier. Andelen tannhelsesekretærer i offentlig tannhelsetjeneste som er over 55 år er om lag 30 prosent. Det er derfor viktig å planlegge rekrutteringen.  

Tannpleiere

Antall autoriserte tannpleiere per år varierer, med 68 i 2018 og 93 i 2022[87]. Flertallet er utdannet i Norge. Det kan være flere årsaker til mangelfull rekruttering av tannpleiere, blant annet skjev geografisk fordeling av tannhelsepersonell, antall utdanningsplasser og skjev fordeling mellom den private og offentlige delen av tannhelsetjenesten.

Kjente tiltak for å stimulere til bedre tilgang på søkere i regioner med rekrutteringsutfordringer og for å beholde personell, kan være

  • Økt omfang av klinisk praksis i fylkeskommunal tannhelsetjeneste og i kommunen i løpet av tannpleierutdanningen, for på sikt å rekruttere lokalt
  • Desentralisert tannpleierutdanning
  • Arbeidsgiver legge til rette for videreutdanning og medfølgende stillinger
  • Lederstillinger og lederutdanning

Figur H

Kompetansefremmende tiltak for tannpleiere i Kompetanseløft 2025

Det er tre kompetansefremmende tiltak for tannpleiere i K2025. Det er tilskudd til 1) Fylkeskommunale praksisplasser ved Høgskolen i Hedmark, 2) Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) eller under utdanning til master i helsefremmende arbeid og 3) Videreutdanning i Tannpleie og helsefremmende arbeid ved universitetet i Sørøst- Norge.

Tiltakene er vurdert til å ha god måloppnåelse.

Tannleger uten spesialitet

Antall autoriserte tannleger per år er relativt stabilt og var 285 i 2022, hvor 136 er utdannet i Norge og 135 utdannet i Norden/EU/EØS. Utfordringene knyttet til å rekruttere og beholde tannleger uten spesialitet synes å være relatert til distriktsutfordringer og muligheter for å velge mellom privat og offentlig sektor.

Tannleger med spesialistutdanning

Antall årsverk og sysselsatte tannleger med spesialistutdanning i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, har økt med om lag 17 prosent fra 2018-2022 (tabell 2). En mulig forklaring kan være at de regionale odontologiske kompetansesentrene får lønnstilskudd og har tilsatt flere tannlegespesialister for å ivareta sitt ansvar for å gi spesialisthelsetjenester. Andre faktorer som kan ha medvirket til økningen er at flere fylkeskommuner har tilsatt spesialister i pedodonti.

Figur I

Tilskudd til tannlegespesialister

Det er flere tiltak i K2025 som har som mål å bidra til økt andel og bedre geografisk tilgang til tannlegespesialister i fylkeskommunal tannhelsetjeneste og ved de regionale odontologiske kompetansesentrene. Det ene er tilskudd til arbeidsgiver for Lønn til kandidater under odontologisk spesialistutdanning og det andre er tilskudd over flere år til Etablering av stillinger for spesialister i pedodonti.

Dette har blant annet bidratt til en økning av antall barn og unge som har fått spesialist-tannhelsetjenester ved økt antall henvisninger og behandlinger og redusert ventetid. Dette er også i tråd med anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år. 

 

[87] Helsedirektoratet (2023) Statistikk autorisert helsepersonell. Tilgjengelig: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-autorisert-helsepersonell

Siste faglige endring: 19. desember 2023