Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Tannhelsepersonell og kompetanse

Det er i liten grad tilsatt personell uten relevant fagkompetanse i fylkeskommunal tannhelsetjeneste fordi tannpleiere og tannleger må ha autorisasjon[78]. Andelen tilsatte uten helse- og sosialfaglig utdanning er stabil på om lag 5 prosent og siden fylkeskommunal tannhelsetjeneste hovedsakelig tilsetter autoriserte tannhelsesekretærer, så utgjør denne andelen i stor grad administrativt tilsatte i tannhelsetjenesten.

I den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er det små utfordringer knyttet til deltidsstillinger, siden alle kategorier tannhelsepersonell har gjennomsnittlig avtalt arbeidstid på i overkant av 90 prosent, stabilt siden 2018 (jf. figur 18). Turnover har vært stabil på om lag 13 prosent over flere år (jf. tabell 46). Sykefraværet på om lag 10 prosent, er derimot på samme nivå som for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og tilnærmet uforandret fra 2020.

Når det gjelder tilgang på personell med nødvendig kompetanse, så har den fylkeskommunale tannhelsetjenesten mindre utfordringer sammenlignet med kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er likevel fylkesvise utfordringer, særlig med rekruttering av tannpleiere og tannleger, noe som også bekreftes i årsrapporter 2022 fra statsforvalter[79] og bør følges med på.

Selv om antall årsverk og sysselsatte tannpleiere i fylkeskommunal tannhelsetjeneste har økt med om lag 4 prosent fra 2021 og med 17 prosent sammenlignet med 2018, så har antall ledige stillinger for tannpleiere økt gradvis fra 2020[80]. I 2022 var det 26 ledige tannpleierstillinger, hvorav 6 i Vestland og 6 i Nordland.

Antall årsverk og sysselsatte tannleger uten spesialitet i fylkeskommunal tannhelsetjeneste har vært stabilt siden 2018. I 2022 var det om lag 52 ledige stillinger for tannlege uten spesialitet i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, hvorav 12 i Trøndelag og 11 i Møre og Romsdal.

Antall årsverk og sysselsatte tannlegespesialister i fylkeskommunal tannhelsetjeneste har økt med om lag 17 prosent siden 2018, og henholdsvis 10 prosent (årsverk) og 17 prosent (sysselsatte) sammenlignet med 2021 (jf. tabell 2).

 

[78] Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Tilgjengelig: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

[79] Statsforvalteren.no (2023) Årsrapportar for 2022. Tilgjengelig: https://www.statsforvalteren.no/portal/nyheter/2023/03/arsrapportar-for-2022/

[80] SSB statistikkbank, tabell 11774

Siste faglige endring: 19. desember 2023