Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Tjenestemottakers bosituasjon

Fordeling av tjenestemottakere etter bosituasjon gjøres på grunnlag av tjenester aktive per 31. desember. Dette er en endring fra tidligere års rapporter, hvor fordelingen var basert på opplysninger om bemanning. Siden rapportering til KPR helse og omsorg ikke har opplysningene om bemanning, ble tabellene gjort om til å indikere hvor personen bor ut fra tjenestetilbudet per 31. desember.

Tjenestemottakere i eget hjem er en post for personer som ikke faller under andre kategorier etter bosituasjon, og derfor antas å bo i eget hjem. Denne kategorien er ikke lik tjenestegruppen "tjenester til hjemmeboende" (se definisjonen av "tjenester til hjemmeboende" i kap.2.4).

Tabell 3.4.1 viser antall tjenestemottakere per 31.desember de siste 10 årene, fordelt etter bosituasjon.

Tabell 3.4.1 Tjenestemottakere per 31.des., etter bosituasjon, 2013 - 2022
 

Tjenestemottakere, personer

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

271 412

272 357

275 200

278 161

282 726

283 286

280 669

287 374

292 942

297 711

Langtidsopphold i institusjon

33 968

33 882

33 547

33 094

32 733

31 990

31 849

31 713

31 322

31 026

Tidsbegrenset opphold i institusjon

8 242

8 371

8 447

8 692

8 511

11 851

11 955

10 952

11 671

12 060

Bolig kommuner disponerer til helse- og omsorgsformål

44 772

44 188

44 014

44 454

44 529

43 775

40 031

43 073

42 295

42 198

Tjenestemottakere i eget hjem

184 430

185 916

189 192

191 921

196 953

195 670

196 834

201 636

207 654

212 427

Kilde: IPLOS-registeret (-2016) / KPR helse og omsorg (2017-)

Tjenestemottakere i eget hjem var den største gruppen av tjenestemottakere etter bosituasjon i perioden 2013-2022, med avrundet 212 000 tjenestemottakere i 2022. Den minste gruppen av tjenestemottakere etter bosituasjon var tjenestemottakere på tidsbegrenset opphold i institusjon (rundt 12 000 personer i 2022). Antall tjenestemottakere i denne gruppen har variert mellom 8 000 og 9 000 tjenestemottakere i perioden 2012-2017 og økte til rundt 11 000-12 000 tjenestemottakere i 2018-2022. Antall tjenestemottakere på langtidsopphold i institusjon var på 31 026 personer per 31.desember 2022, 296 færre sammenliknet med 31.des. 2021. Antall tjenestemottakere her har vært svakt fallende i perioden 2013-2022. Antall tjenestemottakere med bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål per 31. desember var på rundt 42 000 personer i 2022. En kommune har ikke rapportert tjenesten for 2022 og dette kan forklare noe av nedgangen fra 2021 til 2022.

Tabell 3.4.2 viser andel tjenestemottakere per 31. desember 2022 i prosent, fordelt etter bosituasjon og funksjonsnivå

Tabell 3.4.2 Andel tjenestemottakere per 31.des., etter bosituasjon og funksjonsnivå, prosent, 2022

 

Tjenestemottakere, antall

I alt

Noe/ avgrenset bistandsbehov

Middels til stort bistandsbehov

Omfattende bistandsbehov

Uoppgitt bistands behov

Tjenestemottakere i alt

297 711

100

37

34

24

8

Langtidsopphold i institusjon

31 026

100

1

11

86

1

Tidsbegrenset opphold i institusjon

12 060

100

13

40

43

7

Bolig kommuner disponerer til helse- og omsorgsformål

42 198

100

21

36

40

4

Tjenestemottakere i eget hjem (restpost)

212 427

100

47

36

10

9

Kilde: KPR helse og omsorg

Hovedtrekk fra tabellen med tjenestemottakere per 31.des.2022 etter bosituasjon og bistandsbehov:

  • 86 prosent av tjenestemottakere på langtidsopphold i institusjon hadde omfattende bistandsbehov
  • 43 prosent av tjenestemottakere på tidsbegrenset opphold i institusjon hadde omfattende bistandsbehov
  • 40 prosent av tjenestemottakere i bolig kommuner disponerer til helse- og omsorgsformål hadde omfattende bistandsbehov
  • 37 prosent av tjenestemottakere i eget hjem hadde noe/avgrenset bistandsbehov

Tabell 3.4.3 viser antall tjenestemottakere per 31.desember 2022, fordelt etter bosituasjon og alder.

Tabell 3.4.3 Tjenestemottakere per 31.des., etter bosituasjon og alder, 2022

 

Tjenestemottakere, antall

I alt

0-17 år

18-49 år

50-66 år

67-79 år

80-89 år

90 år og over

  

prosent

Langtidsopphold i institusjon

31 026

100

0,4

2

5

23

39

31

Tidsbegrenset opphold i institusjon

12 060

100

14

7

7

24

32

16

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

42 198

100

0,1

26

20

19

20

15

Tjenestemottakere i eget hjem

212 427

100

7

24

15

20

25

10

Kilde: KPR helse og omsorg

93 prosent av personer på langtidsopphold i institusjon per 31.des.2022 var i alderen 67 år og over. 0,4 prosent av personer på langtidsopphold i institusjon per 31.des.2022 var i aldersgruppen 0 - 17 år. Disse er mest sannsynlig barn i barneboliger.

32 prosent av personer med tidsbegrenset opphold i institusjon per 31.des.2022 var i alderen 80-89 år. 7 prosent av personer med tidsbegrenset opphold i institusjon per 31.des.2022 var i alderen 50-66 år.

26 prosent av mottakere av bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål per 31.des.2022 var i aldersgruppen 18-49 år.  I aldersgruppen 0-17 år var andelen på 0,1 prosent per 31.des.2022.

35 prosent av tjenestemottakere i eget hjem var i alderen 80 år og over per 31.des.2022. 7 prosent av tjenestemottakere i eget hjem var i alderen 0-17 år per 31.des.2022.

Siste faglige endring: 12. desember 2023