Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.9Øyeblikksbilde – tjenester per 31. desember

Tabell 2.10.1 viser status for antall tjenestemottakere per 31. desember de siste 10 årene.

Tabell 2.10.1 Tjenestemottakere per 31.des.2013-2022

 

Tjenestemottakere, personer

2013

271 412

2014

272 357

2015

275 200

2016

278 161

2017

282 726

2018

283 286

2019

280 669

2020

287 374

2021

292 942

2022

297 711

Kilde: IPLOS-registeret (-2016) /KPR helse og omsorg (2017-)

Om lag 297 000 personer mottok kommunale helse- og omsorgstjenester per 31. desember 2022. Dette er en økning med 1,7 prosent sammenlignet med 31. desember 2021. Antallet tjenestemottakere per 31. desember har økt med 27 000 personer når vi sammenlikner 2022 med 2013.

Tabell 2.10.2 viser antall tjenestemottakere per 31.desember i perioden 2017-2022, gruppert etter tjenestegruppe.

Tabell 2.10.2 Tjenestemottakere per 31.des., gruppert etter tjenestegruppe, 2022
 

Tjenestemottakere, personer

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Tjenester til hjemmeboende

219 679

222 787

227 539

228 352

234 374

237 105

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

44 194

43 502

40 031

43 073

42 295

42 198

Institusjonstjenester

44 919

44 346

43 972

42 482

42 796

42 897

Velferdsteknologi

77 055

80 242

79 501

88 120

92 730

99 561

Kilde: KPR helse og omsorg

Antall mottakere av tjenester til hjemmeboende var på rundt 237 000 personer per 31.desember 2022, dette er en økning på 1,2 prosent fra 2021. Antall mottakere av tjenester til hjemmeboende har vært økende i hele perioden 2017- 2022[13].

Antall mottakere av bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål var på rundt 42 000 personer per 31.desember 2022. Dette er en nedgang fra nivå i 2021. Nedgangen på landsnivå kan delvis forklares med at en større kommune ikke har rapportert tjenesten til KPR for 2022 (mangler om lag 500 personer).

Antall mottakere av institusjonstjenester per 31.des. har økt med 101 personer eller 0,2 prosent, når vi sammenlikner med 2021. Antall mottakere av institusjonstjenester per 31.desember har vært svakt fallende i perioden 2017-2020.

Om lag 99 600 personer hadde velferdsteknologi per 31.desember i 2022. Antall mottakere av velferdsteknologi per 31.desember har vært økende i perioden 2019-2022.

Tabellen 2.10.3 viser antall tjenestemottakere per 31.desember fordelt etter funksjonsnivå de siste 10 årene.

Tabell 2.10.3 Tjenestemottakere per 31.des., etter funksjonsnivå
 

Tjenestemottakere, antall

I alt, prosent

Noe/avgrenset bistandsbehov, prosent

Middels til stort bistandsbehov, prosent

Omfattende bistandsbehov, prosent

Uoppgitt bistandsbehov, prosent

2013

271 412

100

38

34

23

6

2014

272 357

100

37

34

23

6

2015

275 200

100

37

34

23

6

2016

278 161

100

37

34

23

6

2017

282 726

100

37

34

24

6

2018

283 286

100

37

34

24

6

2019

280 669

100

35

34

24

7

2020

287 374

100

35,8

33,1

23,7

7

2021

292 942

100

36

33,4

23,5

7

2022

297 711

100

36

33

23

7

Kilde: IPLOS-registeret (-2017) /KPR helse og omsorg (2018-)

Per 31. desember 2022 var det flest tjenestemottakere i kategorien noe/avgrenset bistandsbehov (36 prosent av tjenestemottakere). Andel av tjenestemottakere i denne bistandsbehovsgruppen har vært relativt stabil i perioden 2013-2022 (36-38 prosent). Andel tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov per 31.desember i perioden 2013-2022 varierte mellom 23 og 24 prosent. Antall tjenestemottakere med middels til stort bistandsbehov og uoppgitt bistandsbehov per 31.desember har ligget på henholdsvis 33-34 prosent og 6-7 prosent i perioden 2013-2022.

Tabell 2.10.4. viser antall tjenestemottakere per 31. desember 2022, fordelt etter alder og funksjonsnivå.

Tabell 2.10.4. Tjenestemottakere per 31.des., etter alder og funksjonsnivå, 2022

 

Tjenestemottakere, antall

I alt

Noe/avgrenset bistands-behov

Middels til stort bistands-behov

Omfattende bistands-behov

Uoppgitt bistands-behov

  

Prosent

0-17 år

 16 243

100

 19

 33

 28

 20

18-49 år

 63 916

100

 40

 34

 17

 9

50-66 år

 41 595

100

 41

 33

 19

 8

67-79 år

 60 984

100

 36

 33

 24

 7

80-89 år

 76 772

100

 38

 32

 25

 6

90 år og over

 38 201

100

 29

 35

 34

 3

Kilde: KPR helse og omsorg

33 prosent av tjenestemottakerne i alderen 0-17 år hadde middels til stort bistandsbehov og 28 prosent hadde omfattende bistandsbehov i 2022.

40 prosent av tjenestemottakerne i alderen 18-49 år hadde noe/avgrenset bistandsbehov og 34 prosent hadde middels til stort bistandsbehov i 2022. Det var relativt liten andel med omfattende bistandsbehov (17 prosent).

41 prosent av tjenestemottakere i alderen 50-66 år hadde noe/avgrenset bistandsbehov og 33 prosent hadde middels til stort bistandsbehov i 2022. Det var relativt liten andel med omfattende bistandsbehov (19 prosent).

Blant tjenestemottakerne i alderen 67-79 og 80-89 år var det flest med noe/avgrenset (36-38 prosent) eller middels til stort bistandsbehov (32-33 prosent) i 2022. Antall mottakere med omfattende bistandsbehov var på 24-25 prosent.

35 prosent av tjenestemottakerne i alderen 90 år og over hadde middels til stort bistandsbehov og 34 prosent hadde omfattende bistandsbehov i 2022. Relativt få i aldersgruppen hadde uoppgitt bistandsbehov (2 prosent).

 

 

[13] KPR helse og omsorg inneholder data fra og med 2017. Tallene for årgangene før 2017 ligger i IPLOS-registeret

Siste faglige endring: 12. desember 2023