Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.8Vedtak med innvilgelse eller avslag

Tabell 2.9 viser antall vedtak fattet og klager mottatt i løpet av 2022.

Tabell 2.9 Vedtak fattet og klager mottatt etter type tjeneste, 2022

 

Vedtak*, antall

Vedtak med avslag, antall

Klager mottatt, antall

Vedtak med avslag, prosent

Praktisk bistand, daglige gjøremål

 59 122

 909

27

1,5

Praktisk bistand, opplæring daglige gjøremål

 13 998

 190

22

1,4

Praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse

 4 013

 569

87

14,2

Dagaktivitetstilbud

 20 017

 649

Under 10

3,2

Matombringing

 15 573

 90

..

0,6

Trygghetsalarm*

 36 441

..

..

..

Avlasting - utenfor institusjon

 8 179

 412

56

5,0

Avlasting i institusjon

 24 077

 549

34

2,3

Støttekontakt

 19 094

 1 325

38

6,9

Omsorgsstønad

 8 477

 938

94

11,1

Helsetjenester i hjemmet

 224 699

 2 393

45

1,1

Dagopphold i institusjon

 2 827

 55

..

1,9

Tidsbegrenset opphold, utredning/behandling

 61 123

 415

Under 10

0,7

Tidsbegrenset opphold, habilitering/rehabilitering

 27 846

 253

Under 10

0,9

Tidsbegrenset opphold, annet

 36 154

 880

15

2,4

Langtidsopphold i institusjon

 24 139

 1 665

58

6,9

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

 12 464

 1 634

31

13,1

Kilde: KPR helse og omsorg

* - ny vurdering av eksisterende vedtak inkludert

** - fra 2019 kan trygghetsalarm og andre velferdsteknologiske løsninger rapporteres til KPR uansett om det fattes vedtak eller ikke

Helsetjenester i hjemmet var rapportert med flest vedtak fattet i 2022 (224 699). Dagopphold i institusjon var rapportert med relativt få vedtak fattet i 2022 (2 827). Praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse, Omsorgsstønad og Avlastning utenfor institusjon rapporteres også med relativt få vedtak i året, sammenliknet med andre typer tjenester.

Hovedtrekk for vedtak om avslag i 2022:

  • Mellom 10-15 prosent av vedtak om Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse, Omsorgsstønad og Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål, var avslag
  • 6,9 prosent av vedtak om Langtidsopphold i institusjon og Støttekontakt var avslag
  • Mellom 2 og 5 prosent av vedtak om Dagaktivitetstilbud, Dagopphold i institusjon, Avlastning og Tidsbegrenset opphold i institusjon-annet, var avslag
  • For resterende tjenester utgjør vedtak med avslag under 2 prosent av vedtakene fattet i 2022

Det registreres relativt få klager i løpet av året. Flest klager var det på Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål, Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse og Omsorgsstønad. Det er gjennomført sammenlikninger i enkeltkommuner, som bekrefter lavere antall klager eller ingen klager rapportert til KPR, sammenlignet med antall klager registret hos statsforvalteren. Siden både kommuner og statsforvalter kan motta klager, er det behov for videre arbeid for å øke datakompletthet i KPR på dette området.

Siste faglige endring: 12. desember 2023