Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Størrelsesfordeling mellom Scope-kategorier

Hvor stor prosentandel Scope 1, 2 og 3 utgjør av det totale klimagassutslipp er også interessant å analysere. HCWH rapporterer at Scope 3 utgjør ca. 70% [6] av klimagassutslippene til helsesektoren på verdensbasis. Prosentfordelingen mellom Scope basert på klimaregnskaper til Helse Bergen tilsier derimot at Scope 3 utgjør nærmere 90% av klimagassutslippene. Det er altså relativt store variasjoner i hvor stor prosentandel Scope 3 utgjør av klimagassutslippene til helsesektoren basert på ulike klimaregnskap og estimater. Som vist i Figur 2 basert på data gitt i Tabell 9 vedlegg B, der størrelsesforholdet mellom utslippskategoriene er beregnet, oppnår man ulike resultater fra ulike datakilder.

Figur 2: Sammenligning av størrelsesforhold mellom Scope basert på ulike rapporter og klimaregnskap.
Figur 2: Sammenligning av størrelsesforhold mellom Scope basert på ulike rapporter og klimaregnskap. Sunnaas sykehus sin fordeling er basert på et regnskap levert av Asplan Viak i 2014, Helse Bergen og UNN er basert på regnskap hentet fra Klimapartnere i 2021. HCWH er hentet fra deres rapport fra 2021.

Variasjoner i størrelsesforholdet mellom Scope kan skyldes flere ulike årsaker, slik som at kategorisering av underkategorier og kvalitet på rapportering varierer mellom de ulike kildene. I tillegg vil foretak som har jobbet mer med redusering av Scope 1 og 2 for eksempel få en større prosentandel av Scope 3. Dette gjelder eksempelvis for Sunnaas sykehus, selv om klimaregnskapet benyttet til Scope fordeling er hentet fra 2014.

Likevel er det tydelig at Scope 3 står for majoriteten av klimagassutslippene til spesialisthelsetjenesten, og at reduserende tiltak i denne kategorien vil kunne ha stor innvirkning på det totale klimagassutslippet. Derfor er det hensiktsmessig å inkludere Scope 3 i klimagassrapportering for å danne et representativt bilde av virksomhetens faktiske utslipp. Disse andelene indikerer videre at initiativer rettet mot reduksjon av Scope 3 vil kunne ha stor effekt på å redusere det totale klimagassutslippet. Derfor vil det være essensielt å iverksette gode rutiner for måling og rapportering på Scope 3 utslipp, som videre vil være viktig i målstyring og prioritering av tiltak for klimagassutslipp.

Nasjonalt klimaregnskap

Health Care Without Harm estimerer at helsesektoren utgjør 4.4% av klimagassutslippene på verdensbasis[7]. Basert på estimatene for spesialisthelsetjenestens totale klimagassutslipp er det interessant å se hvor stor prosentandel spesialisthelsetjenesten og helsesektoren utgjør av Norges totale klimagassutslipp.

Estimering av helsesektorens bidrag til nasjonale utslipp

Basert på estimerte klimagassutslipp for spesialisthelsetjenesten, samt hvor stor prosentandel primærhelsetjenesten utgjør sammenlignet med spesialisthelsetjenesten kan det estimeres hvor mye helsesektoren bidrar med til Norges totale klimagassutslipp. For å vurdere størrelsesforholdet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er totale kostnader i millioner (M) og antall sysselsatte i de respektive benyttet (se Tabell 4 og Tabell 5). Det er naturligvis store variasjoner i tjenestene og derav deres klimagassutslipp, men det kan likevel gi en indikator på helsesektorens andel av Norges totale utslipp.
 

Tabell 4: Tallgrunnlag for å sammenligne spesialist- og primærhelsetjenesten.

 

Totale kostnader (M) 

Sysselsatte 

Spesialisthelsetjenesten 

kr 122 211 

147 169 

Primærhelsetjenesten 

kr 125 561 

231 655

Forhold 

1.03

1.57

Tabell 5: Estimert utslippsdata totalt for helsesektoren.

 

Utslipp

% av Norges klimagassutslipp

Spesialisthelsetjenesten 

928 938 CO2e

1,9%

Primærhelsetjenesten  

 

Sysselsatte: 2% 

Kostnader: 3%

Totalt 

2 395 682 CO2e

3,9% – 4,9%

Disse beregningene indikerer at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten står for ca. halvparten hver av helsesektorens totale klimagassutslipp. Ved å ta utgangspunkt i antall ansatte ville det vært naturlig å tenke at primærhelsetjenesten utgjorde en vesentlig større del enn spesialisthelsetjenesten. Totale kostnader derimot tilsier at det er naturlig at klimagassutslippene er mer likt fordelt mellom tjenestene. På lik linje med spesialisthelsetjenesten, vil det følgelig være viktig med kartlegging og rapportering på klimagassutslipp for Scope 1, 2 og 3 også for primærhelsetjenesten slik at hele helsesektoren klarer å nå de satte reduksjonsmålene innen 2030 og 2045.

 

 

[6] HealthCaresClimateFootprint (noharm-global.org)    HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf (noharm-global.org)

[7] Health Care's Climate Footprint (noharm-global.org)

Sist faglig oppdatert: 02. september 2022