Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Sammenligning av klimaregnskap

For å vurdere hvorvidt det nasjonale estimatet basert på datagrunnlaget fra Helse Bergen gir et representativt og realistisk bilde av totale klimagassutslipp, har datagrunnlag fra UNN og Sunnaas sykehus blitt benyttet som sammenligningsgrunnlag. Klimaregnskapet (inkludert Scope 3) for Helse Bergen og UNN er hentet fra 2021, mens klimaregnskapet til Sunnaas sykehus er hentet fra Asplan Viak sin rapport fra 2014. Det poengteres at det de ulike regnskapenes år medfører usikkerheter i sammenligningen.

Innrapportert klimaregnskap og oppskaleringsmodell

Klimaregnskapet til Helse Bergen fra 2021 viste et totalt klimagassutslipp på 83 285 tonn CO2. Skalerer man disse tallene til Sunnaas sykehus og UNN og sammenligner med regnskapet til Sunnaas sykehus (levert av Asplan Viak i 2014) og regnskapet til UNN (2021) får man ganske ulike tall.

Figur 1: Sammenligning av rapportert klimaregnskap med oppskalering. Tallene er oppgitt i antall tonn CO2-ekvivalenter.
Figur 1: Sammenligning av rapportert klimaregnskap med oppskalering. Tallene er oppgitt i antall tonn CO2-ekvivalenter.

Som Figur 1 viser, er det store forskjeller i klimaregnskapet mellom oppskaleringsmodellen og klimaregnskapet til UNN og Sunnaas sykehus. Det bemerkes at det naturligvis vil være forskjeller da datagrunnlaget stammer fra ulike år, men det er likevel interessant å avdekke så store forskjeller i klimagassutslippet basert på ulike klimaregnskap. Dersom man tar utgangspunkt i tallene en får fra oppskaleringsmodellen er det fra UNN sin side rapportert ca. halvparten, mens det for Sunnaas sykehus er rapportert 47% mer. Dette indikerer at det er stor variasjon i hvordan og hva det rapporteres på mellom de ulike helseforetakene og regionene.

Hovedpunkter fra sammenligning av klimaregnskap

Ved å sammenligne klimaregnskapet til Helse Bergen, Spesialisthelsetjenestens klimaregnskapet (Sykehusbygg sitt rapporteringssystem), klimaregnskapet til UNN og klimaregnskapet til Sunnaas sykehus er det observert relativt store variasjoner. Dette vitner om behovet for en standardisert praksis for rapportering på tvers av helseforetak og regioner, spesielt for Scope 3. For spesialisthelsetjenesten vil det derfor være hensiktsmessig med standardiserte spesifikasjoner for hva som skal inngå i klimagassrapportering på Scope 3.

 

Siste faglige endring: 02. september 2022